Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης συντριβανιών ετών 2017-2018»

02-06-2017 Ενημέρωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
Γαλάτσι, 1-6-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Αριθ. Πρωτ.: 19750
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 2017 – 18»
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Αριθ. Προκήρυξης: 19749/16-2017
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 30.000,00 €
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφο­ρές, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 2017-18», Αριθμός Μελέτης: 7/2017, Προϋπολογισμού δαπάνης: τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), εκ των οποίων έχει ψηφιστεί πίστωση οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (8.750,00 €) για το Οικ. Έτος 2017, το δε υπόλοιπο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (21.250,00 €)θα διατεθεί από τους προϋ­πολο­γισμούς των επόμενων ετών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 222/2017 από­φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 τ. Α΄/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Γαλάτσι, 2ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 16η Ιουνίου 2017 (16/6/2017), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον οικονο­μικότερη προσφο­ρά με βάση το προσφερόμενο συνολικό ποσό που θα προκύψει από την αφαίρεση των δοθέντων από τους υποψηφίους ποσοστών έκπτωσης επί της προϋπολο­γισ­θείσας δαπάνης τόσο των ανατιθέ­με­νων εργασιών όσο και των ανταλλακτικών.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, του ΤΕΥΔ και της Μελέτης θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): www.eprocurement.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.www.galatsi.gov.gr. Όσον αφορά το ΤΕΥΔ, προς διευκόλυνση συμπλήρωσής του από τους υποψηφίους, θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.www.galatsi.gov.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Πληροφορίες: κ. Δημουλέας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Τηλέφωνο 2102143315, email: promithies@galatsi.gr) και για τεχνικά θέματα στο Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Πληροφορίες: κ. Αρβανίτης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Τηλέφωνο 2102143345).
                                                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr