Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού

11-09-2019 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 25480 Ημ/νία Πρωτ.: 11/9/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών 30-09-2019 έως ώρα 15:00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 40.743,98 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει επαναληπτικό Συνοπτικό (Πρόχειρο) Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού, της κάθε Μελέτης (υπ’ αριθ. 4/2018 ή 18/2018 Μελέτη) ή της κάθε ομάδας Μελέτης (αφορά μόνο την υπ’ αριθ. 4/2018 Μελέτη και τις ομάδες 2 & 3) για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της πιο πάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (40.743,98 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Οι προσφορές για τον παρόντα διαγωνισμό θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους), έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 (30-9-2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της κατα­ληκ­τι­κής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνει αποδεκτή κα­μία προσφορά. Για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως οι προσφέροντες.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Ο Διαγωνισμός διαρθρώνεται ως εξής:

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο του Διαγωνισμού (για τις δύο (2) ομάδες (2 & 3) της υπ’ αριθ. 4/2018 Μελέτης και για την υπ’ αριθ. 18/2018 Μελέτη) είτε για μία από αυτές τις Μελέτες, είτε για μία ή και τις δύο ομάδες (2 ή/και 3) της Μελέτης 4/2018, αλλά, επί ποινή αποκλεισμού, για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας της Μελέτης 4/2018 ή το σύνολο των ειδών της Μελέτης 18/2018.

Η εγγυητική επιστολή Συμμετοχής για όλες τις ομάδες της προμήθειας, ισχύος επτά (7) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού, ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., δηλαδή, στο ποσό εξακοσίων πενήντα επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών (657,16 €). Όσοι από τους προμηθευτές υποβάλλουν προσφορά είτε για μία από τις ανωτέρω Μελέτες είτε για μία ή και τις δύο ομάδες της Μελέτης 4/2018, οφείλουν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής το ποσό της οποίας θα προ­σαρ­μόζεται έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της/των συγκεκριμένης/ων Μελέτης/των ή ομά­δας/ων ζητουμένων ειδών, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την έκδοση και δημοσίευση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Η/Οι σύμβαση/συμβάσεις με τον/τους ανάδοχο/αναδόχους θα έχει/ουν δωδεκάμηνη (12 μήνες) διάρκεια και η παράδοση και παραλαβή όλων των ζητούμενων ειδών θα γίνει τμηματικά με υποχρέωση του αναδόχου για τη μεταφορά τους στους χώρους που θα υποδεικνύονται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής/ών.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας κάθε Μελέτης ή ομάδας υλικών, υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου, ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής αξίας της υπογραφείσας σύμβασης, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ισχύος δεκατριών (13) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: https://diavgeia.gov.gr και θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα.

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): http://www.eprocurement.gov.gr. Ολόκληρη η διακήρυξη, οι συνημμένες σ’ αυτή μελέτες και το Τ.Ε.Υ.Δ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.galatsi.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: α) για τη διαδικασία του διαγωνισμού στα τηλ. 2132055315, 2132055370 (1ος όροφος – Τμή­μα Προμη­θειών & Αποθήκης – promithies@galatsi.gr & β) για τεχνικά θέματα στο τηλ. 2132055340, 2132055345 (Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων – 2ος όροφος).

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                      ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΤΕΥΔ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕΛΕΤΕΣ_ΤΕΥΔ_ΚΗΜΔΗΣ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr