ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

02-09-2011 Ενημέρωση

00
                                                            
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ         : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Παύλος Ατλιδάκης
Τηλέφωνο      : 2102143370
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                     

 

      ΓΑΛΑΤΣΙ 01/09/2011   

       Αριθ. Πρωτ.32833   

 
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ   ΕΤΟΣ 2011

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 20.000,00 €

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού ισχύουν :

1.     Oι διατάξεις της Υπ.ΑΠΟΦ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ

2.     Ο Ν. 3463/06 Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας

3.     Ο Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης

4.     Ο Ν. 3861/10 Πρόγραμμα Διαύγεια

5.     Η …………… Απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής έγκρισης των Τεχνικών

       προδιαγραφών , των όρων  της παρούσας διακήρυξης , καθώς και την

      ψήφιση της πίστωσης

6.     Tον   K.A. 20.6699.0001 Οικ. έτους   2011  

ΑΡΘΡΟ 1ο

            Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με την Υπ.Αποφ. 11389/93 (EKΠOTA) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνα με αυτές που έχει συντάξει η Τεχνική  υπηρεσία του Δήμου και προσαρτώνται στην διακήρυξη .

ΑΡΘΡΟ 3ο

            Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) την ………………………………………..και ώρα………………..

Αρμόδια για την παραλαβή , αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών είναι η επιτροπή που έχει ορισθεί με την …………. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2011  είναι 20.000,00  €   μαζί με  ΦΠΑ

Κ.Α. 20.6699.0001
ΑΡΘΡΟ 5o

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κατασκευαστές ή προμηθευτές των ζητούμενων ειδών οι οποίοι κατά την ημέρα του Διαγωνισμού πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά :

1.    Οικονομική προσφορά

       2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της Τεχνικής Εκθεσης
             καθώς και της Μελέτης , και τους αποδέχονται πλήρως και
             ανεπιφυλάκτως
  1.  Δήλωση γιά εκτέλεση ή μη από αυτούς ομοίων προμηθειών σε Δήμους ή

      ιδρύματα της χώρας.

 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

            Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή των ειδών και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.

Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή: Φορ. Εισ. 4% , ΤΑΔΚΥ 2%.

 ΑΡΘΡΟ 7ο

Κριτήριο αξιολόγησης της προμήθειας θα είναι η χαμηλότερη τιμή

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τα σχετικά γιά την προμήθεια έγγραφα θα χορηγούνται από το τμήμα προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 
                                                 Ο     Δ ή μ α ρ χ ο ς
                                            ΤΣΙΡΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr