Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Γαλατσίου

18-12-2019 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 34982 Ημ/νία Πρωτ.: 17/12/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

(Ζ΄ & Η΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 66.761,60 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς (για κάθε Τμήμα ή Ομάδα του 7ου Τμήματος) για την προμήθεια διαφόρων ειδών στα πλαίσια υλοποίησης της υπ’ αριθ. Πρωτ. 15876/30-5-2019 Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου και του Δήμου Γαλατσίου για την πράξη «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες».

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της πιο πάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτών (66.761,60 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Οι προσφορές για τον παρόντα διαγωνισμό θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους), έως τις 13 Ιανουαρίου 2020 (13-1-2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της κατα­ληκ­τι­κής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνει αποδεκτή κα­μία προσφορά. Για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως οι προσφέροντες.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Ο Διαγωνισμός διαρθρώνεται ως εξής:

Α/Α

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
1ο 12/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 6.355,00 €
2ο 13/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 2.560,00 €
3ο 14/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3.150,00 €
4ο 1/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 13.870,00 €
5ο 1/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 13.290,00 €
6ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 5.015,00 €
7ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 9.600,00 €
ΟΜΑΔΑ Α΄: Προσωπικοί Η/Υ
ΟΜΑΔΑ Β΄: Φορητός Η/Υ
ΟΜΑΔΑ Γ΄: Έγχρωμο Πολυλειτουργικό Μηχάνημα Γραφείου
ΣΥΝΟΛΟ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.) 53.840,00 €
Φ.Π.Α. 24% (σε €) 12.921,60 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (σε € με Φ.Π.Α.) 66.761,60 €

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο του Διαγωνισμού (για όλα τα Τμήματα) είτε για ένα ή περισσότερα από αυτά τα Τμήματα (1-6) αλλά, επί ποινή αποκλεισμού, για το σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος (αφορά τα Τμήματα 1-6). Ειδικά για το Τμήμα 7, οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για όλες τις Ομάδες (Α΄ έως Γ΄) ή για μία ή περισσότερες από αυτές αλλά, επί ποινή αποκλεισμού, για το σύνολο των ειδών κάθε Ομάδας.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ δύο (2) μήνες από την υπογραφή τους.

Για την υπογραφή των συμβάσεων απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β΄ του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της κάθε σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Κάθε εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των ειδών της κάθε σύμβασης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης θα εκδοθούν υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου.

Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: https://diavgeia.gov.gr και θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα.

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): http://www.eprocurement.gov.gr. Ολόκληρη η διακήρυξη, το Τ.Ε.Υ.Δ. και οι συνημμένες σ’ αυτή μελέτες, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.galatsi.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται α) για τη διαδικασία του διαγωνισμού στα τηλ. 2132055315, 2132055370 (1ος όροφος – Τμή­μα Προμη­θειών & Αποθήκης – promithies@galatsi.gr & β) για τεχνικά θέματα στις αντίστοιχες με το αντικείμενο της κάθε προμήθειας Υπηρεσίες του Δήμου, όπως αυτές προσδιορίζονται σε κάθε μία από τις Μελέτες – Τεχνικές Εκθέσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κωδικός ΟΠΣ: 5033402 (Κωδ. Απόφασης:7107)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]