Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης μεταξύ ισοβαθμούντων ειδικότητας ΠΕ/TE Κοινωνικών Λειτουργών της ΣΟΧ 2/2017 ανακοίνωσης του Δήμου Γαλατσίου.

06-09-2017 Ενημέρωση
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση   : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Ταχ. Κώδικας      : 111 46
Πληροφορίες       : Ν. Ρηγάκου
Τηλέφωνο           : 213 2055323,5                       Προς
Fax                   : 210 2932538                                                                                     
Ηλεκτρονικό Ταχ.: prosopiko@galatsi.gr
 
               
 
Γαλάτσι 05.09.2017
Αριθ. Πρωτ:30164
 
 
ΘΕΜΑ:« Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης μεταξύ ισοβαθμούντων ειδικότητας ΠΕ/TE Κοινωνικών Λειτουργών  της ΣΟΧ 2/2017 ανακοίνωσης του Δήμου Γαλατσίου ».
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
Έχοντας υπόψη:
 
1.    Τις διατάξεις του αρ.58 του ν.3852/2010,(Α’ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.    Την υπ.αριθμ.πρωτ:16513/11.05.2017 ΣΟΧ 2/2017 ανακοίνωση του Δήμου Γαλατσίου, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09).,όπου ορίζεται ότι σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας υποψηφίων και αφού εξαντληθούν όλα τα κριτήρια για την σειρά κατάταξης ,η σειρά των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
3.    Τον υπ.αριθμ.πρωτ:29283/29.08.2017(ΑΔΑ:ΩΤΙ5Ω9Λ-ΣΙΟ) πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  (κωδ.θέσης 101) της ανωτέρω προκήρυξης, όπου για τις  θέσεις 4 έως 6 της ισοβαθμούν με επτακόσιες (700) μονάδες  οι υποψήφιες α)Παναγιώτου Δήμητρα τ.Σωτηρίου & β) Χάλκου Κυριακή τ. Ιωάννη & γ)Αγγελίδη Παναγιώτα τ.Αντωνίου.
 
 
Αποφασίζουμε
Την διενέργεια δημόσιας κλήρωση μεταξύ των ανωτέρω ισοβαθμούντων ,σύμφωνα ,με τους όρους της ΣΟΧ 2/2017 ανακοίνωσης.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου ( αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους Γαλάτσι 1ος όροφος) ενώπιον της επιτροπής η οποία συστάθηκε με την υπ.αριθμ.πρωτ:24159/07.07.2017(ΑΔΑ:Ω718Ω9Λ-ΖΩ5) απόφαση μας,με αντικείμενο την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης της ΣΟΧ2/2017 ανακοίνωσης, την 7η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00π.μ.
 
 
 
Κοινοποίηση:
1)    Γρ. Δημάρχου
2)     Μέλη της Επιτροπής
3)    Αναφερόμενες υποψήφιες
 
 
 
Ο Δήμαρχος
 
 
Γεώργιος Μαρκόπουλος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]