Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/201, για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του αρ.7 του Π.Δ.270/81

03-10-2013 Ενημέρωση

 

ΒΑΘΜΟΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΑΛΑΤΣΙ 02.10.2013ΑΡ.ΠΡΩΤ:1967

ΑΡ.ΠΡΩΤ:6417 ΓΑΛΑΤΣΙ 29.02.2012929.02.2012

29/02/2012

 

                                  

 
 

 

 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
 

Ταχ. Δ/νση      : Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ        : 111 46

Πληροφορίες :
Τηλέφωνο      : 210-214336

FAX                : 210-2143336

 
 
 
                                                                                                 
 
 
                                                             ANΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΘΕΜΑ :
Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης,σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/201,για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του αρ.7 του Π.Δ.270/81.
 
 

    Με τη παρούσα , ενημερώνουμε τους Υπαλλήλους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην εκτιμητική επιτροπή του αρ.7 του Π.Δ.270/1981 η οποία συγκροτείται  από δύο(2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . και έναν(1) Μηχανικό, για την εκτιμηση της καταληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων, για την στέγαση του Δ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Γαλατσίου(Επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων),ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του  αρ.26 Ν.4024/11 τα μέλη  του ανωτέρω συλλογικού οργάνου μαζί με τα αναπληρωματικά τους ,θα προκύψουν  μετά από διαδικασία δημόσιας  κλήρωσης η οποία θα διεξαχθεί στις 8 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στα γραφεία του Ν.Π. (Δημαρχείο Γαλατσίου-Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους Γαλάτσι) από την Διοικητική υπηρεσία του Ν.Π.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου.

 
 

                                                                                             Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                

 
 
                                        Κιτσίνη Γεωργία
 
 
 
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr