Δήλωση Μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων μέχρι 19 Ιανουαρίου 2019

17-12-2018 Ενημέρωση

Ενημερώνονται οι πολίτες, οι οποίοι έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση των ακινήτων τους και δεν έχουν καταθέσει την ανάλογη υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο μέχρι σήμερα, ότι μέχρι 19-01-2019 (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 222 του Ν. 4555/2018), μπορούν να προσέρχονται στο Δημαρχείο Γαλατσίου και να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση  για την μη ηλεκτροδότηση και μη χρήση του ακινήτου, προσκομίζοντας βεβαίωση του αρμοδίου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΗ κλπ.) για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

«Ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου του αυτού προς τον οικείο Δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται κι ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171). Εάν παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί η ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωση τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».

Μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης ημερομηνίας δεν θα υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από την αναδρομική επιβολή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού.

Πληροφορίες: 213 2055 393

213 2055 403

213 2055 310

                                                                                                                                                              Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                                                                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ

Δ/νση Οικονομικών, Μη ηλεκτροδοτούμενα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr