ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

24-01-2013 Ενημέρωση

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη­σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄, 07-06-2010),

2. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 410/17-11-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου,

3. Την ανάγκη συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Γαλατσίου που θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

Απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση προς:

Α. Την κοινότητα των Μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Γαλατσί­ου να προσέλθουν στις 3-2-2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Δη­μοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Γαλατσίου, οδός Αρχιμήδους 2 & Ιπποκρά­τους, 2ος όροφος) για την εκλογή των εκπροσώπων τους στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 παρ. 8 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

Διάρκεια Ψηφοφορίας από ώρα 10:00 έως ώρα 13:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω εκλογή έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της Ελληνικής Ιθαγένειας), έχουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα και κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Γαλατσίου Αττικής. Το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία εκλογής των εκπροσώπων τους, δηλαδή μέχρι και τις 31-1-2013 & ώρα 13:00, οι μετανάστες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή την εκλογή και επιθυμούν να εκλεγούν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, θα πρέ­πει να καταθέσουν την υποψηφιότητα τους στο Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης & Δημοτολογίου, στο ισόγειο του Δημαρχείου (αρμόδιοι υπάλληλοι, κ. Κατσώνη Ελένη, Αμπράζη Σωτηρία, τηλ. 2132055357-2132055318), προσκομίζοντας ως δικαιολογητικά:

        Άδεια Παραμονής,

        Επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει τα στοιχεία της ταυτότητάς τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, εθνικότητα/υπηκοότητα),

        Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας τους στο Δήμο και το τηλέφωνό τους.

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, ο Δήμος θα εκτυπώσει ενιαίο ψηφοδέλτιο με τα ονόματα όλων των υποψηφίων, σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Κάθε μετανάστης που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογή θα μπορεί να ψηφίσει μέχρι τέσσερις (4) υποψηφίους από το παραπάνω αναφερόμενο ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δη­μοτικού Συμβουλίου και είναι συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία, αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμ­βουλίου.

Από τα μέλη του Συμβουλίου τα έξι (6) είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Τα τέσσερα (4) μέλη είναι εκπρόσωποι της κοι­νότητας Μεταναστών και ένας (1) εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα Μεταναστών, ο οποίος αναπτύσ­σει εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                      ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr