Δωρεά ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Γαστούνης.

01-09-2008 Ενημέρωση

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 259 /2008

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Σώματος το 24583/24-07-08 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Γραφείο Δημάρχου), που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 24370/22-7-08 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Νάκου Αθανασίου, με το οποίο παραχωρούνται στο Δήμο μας μέσω του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης «Ανταγωνιστικότητα» με θέμα «Διείσδυση φυσικού αερίου στον τομέα μεταφορών», δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα και με το οποίο σε αντιστάθμισμα ζητείται από το Δήμο μας η δωρεά ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος από την υπάρχουσα δύναμή μας, στο Δήμο Γαστούνης Ν. Ηλείας.

Παρακαλούμε όπως προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. 543/5543/2000 (ΦΕΚ 376/2000 τ. Β) άρθρ. 14 περ. Β. για τη λήψη σχετικής απόφασης δωρεάς του υπ’ αριθμ. ΚΗΥ 8479 απορ/ρου οχήματός μας, στο Δήμο Γαστούνης Ν. Ηλείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Mετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη, το με αριθμ. Πρωτ. 24370/22-7-08 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Νάκου Αθανασίου, με το οποίο παραχωρούνται στο Δήμο μας μέσω του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης «Ανταγωνιστικότητα» με θέμα «Διείσδυση φυσικού αερίου στον τομέα μεταφορών», δύο (2) απορ/ρα οχήματα και με το οποίο σε αντιστάθμισμα ζητείται από το Δήμο μας η δωρεά ενός (1) απορ/ρου οχήματος από την υπάρχουσα δύναμή μας.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Τούντα, Μαγκανάρη, Κόκκαλη, Δερεδίνη, Λεπίδα-Ντάγλα, Μελισσουργού, Ασφή, Αυλωνίτη, οι οποίοι αποδέχονται την παραχώρηση των δύο (2) αυτοκινήτων και διαφωνούν ως προς τη δωρεά του (1) αυτοκινήτου προς το Δήμο Γαστούνης λόγω μη ικανοποιητικού στόλου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει, όπως προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. 543/5543/2000 (ΦΕΚ 376/2000 τ΄Β) άρθρο 14 περ. Β τη δωρεά, ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος, από την ήδη υπάρχουσα δύναμη του Δήμου μας με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 8479, στο Δήμο Γαστούνης του Ν. Ηλείας. ………………………………………..

Aκριβές Απόσπασμα
Γαλάτσι, 01-09 -2008
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr