Έγκριση διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας Χημικού Υλικού

24-06-2011 Ενημέρωση

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          ΑΔΑ: 4Α3ΤΟΛΥΜ-Τ        

                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 108                  
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ                              ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙ 23/6/2011
                                
 

ΠΛΗΡ. ΤΖΑNΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜ.

  ΤΗΛ. 2102143356-317
 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
                                           

 Έγκριση διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας Χημικού Υλικού

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ   12.000,00€
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
        1.   Το άρθρο 209 Ν 3463/06 Νέος   Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας

        2.   Το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08

        3.   Το Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης

        4.   Το Ν. 3861/10 Πρόγραμμα Διαύγεια

5.   Toν K.A. 10.6633.0001 Προϋπολογισμού έτους 2011   ποσού  12.000,00€μαζί με τον ΦΠΑ

  6.   Την περιγραφή προμήθειας, των ζητούμενων ειδών.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την  διενέργεια της διαδικασίας να γίνει με Απ΄ Ευθείας Ανάθεση.

Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός Κ.Α 10.6633.0001  έτους 2011  
12.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.
 
 

                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                            ΕΜΜ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr