Ενημέρωση για τους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ Νο 2/2022

24-05-2022 Ενημέρωση

Σε συνέχεια της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων ενημερώνουμε τους επιτυχόντες ωφελούμενους του κοινωφελούς προγράμματος ΟΑΕΔ Νο 2/2022, που θα προσληφθούν στον Δήμο Γαλατσίου, τα κάτωθι:

1) Η αποστολή του συστατικού σημειώματος, καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική σάρωση στο email: protokollo@galatsi.gr

2) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα, καθώς και τους τίτλους σπουδών περιγράφονται στο Kεφάλαιο 6 της Πρόσκλησης, καθώς και στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. Συνεπώς οι ωφελούμενοι πρέπει να συγκεντρώσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν με ηλεκτρονική σάρωση στο email: protokollo@galatsi.gr. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του ωφελούμενου. Επισημαίνεται ότι η ορθότητα των δικαιολογητικών είναι αποκλειστική ευθύνη του ωφελούμενου

3) Προς δική σας διευκόλυνση παραθέτουμε έντυπο με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά, υπόδειγμα αίτησης, καθώς και υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, που πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν από τους ωφελούμενους ώστε να αποσταλούν ηλεκτρονικά σαρωμένα στο email: protokollo@galatsi.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι να σας έχει αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ το συστατικό σημείωμα. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια από την υπηρεσία μας. Συνεπώς όλα τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται σε ένα e-mail συνοδευόμενα από το συστατικό σημείωμα ως ένα αρχείο ηλεκτρονικά σαρωμένο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΑΕΔ

2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ οπωσδήποτε πριν από την ημερομηνία πρόσληψης και τοποθέτησης του ωφελούμενου.

3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

4) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως 1ος δικαιούχος.

5) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 περί μη καταδίκης και φυσικής καταλληλότητας (επισυνάπτεται)

6) ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (όχι παλαιότερο των 2 μηνών)

7) ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦ. 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ & ΙΙΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (π.χ. Τίτλοι Σπουδών, Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος, Απόδειξη χειρισμού Η/Υ, Άδειες οδήγησης κ.α.)

8) ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (π.χ. Πιστοποιήσεις Κ.Ε.Π.Α κ.α.)

9) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2/2022 ΤΟΥ ΟΑΕΔ (επισυνάπτεται)

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-2143325

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα παραπάνω έγγραφα θα σκαναριστούν και θα σταλούν ως ενιαίο αρχείο στο mail:
protokollo@galatsi.gr

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ :

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ         

Γαλάτσι  ____/____/2022

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2/2022  ΤΟΥ ΟΑΕΔ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
ΑΜ ΙΚΑ
e-mail:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

ΕΓΓΑΜΟΣ/-Η                   ΑΓΑΜΟΣ/-Η                     ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/-Η
  ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ:   
ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ        :

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ:

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ*

(ιδιότητα, πτυχία, ξένες γλώσσες, δεξιότητες κλπ)

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  :

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ         :

 

ΝΑΙ:                                                                         ΟΧΙ:     

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

 

   

      ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΚΠΑ2
 2. ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ( ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ο ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ)
 5. Υ.Δ. ΤΟΥ Ν. 199/1986
 6. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
 7. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 8. ΠΤΥΧΙΟ (όπου απαιτείται)
 9. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (όπου απαιτείται)/

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (όπου απαιτείται)

 1. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ (όπου απαιτείται)
 2. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (π.χ. Πιστοποιήσεις Κ.Ε.Π.Α. κ.ο.κ)

  Ο/Η ΑΙΤΩΝ/-ΟΥΣΑ

 

ωφελούμενοι κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr