EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

30-11-2015 Ενημέρωση
 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
ΓΑΛΑΤΣΙ
30 / 11/ 2015
Αριθ. Πρωτ.
Βαθμός προτ/τητας
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :
ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση :
Ιπποκράτους 2 & Αρχιμήδους 
Ταχ. Κώδ. :
111. 46
Πληροφορίες :
Zήκου Χριστίνα
Τηλέφωνο :
210 2143 406
F.A.X. :
210 2143 344
 
 EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
            Προκειμένου ο Δήμος Γαλατσίου να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας << Καθαρισμός φρεατίων & σχαρών υδροσυλλογής ομβρίων και απόφραξη κεντρικών αγωγών ομβρίων σε περιοχές του Δήμου Γαλατσίου >>, ζητά από ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ στις οποίες θα αναγράφουν την προσφερόμενη έκπτωση.
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει με την οικονομική του προσφορά και φάκελο με  δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι :
       έχει εμπειρία από καθαρισμό φρεατίων (Φωτοαντίγραφα δύο συμβάσεων)
       διαθέτει μεγάλο αποφρακτικό μηχάνημα (όχι απαραίτητα ιδιόκτητο) η λειτουργία του οποίου βασίζεται στην εκτόξευση ποσότητας νερού υπό πίεσης από 170 bar μέχρι 370 bar και βυτίο χωρητικότητας από 10 κυβικών μέτρων έως 18 κυβικών μέτρων(θα αποδεικνύεται είτε με τις άδειες μηχανημάτων στις οποίες να φαίνονται τα ζητούμενα χαρακτηριστικά και οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που τα αναφέρει).
       Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει στην διάθεση του συγκεκριμένο μηχάνημα απόφραξης τότε μπορεί να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα συνεργαστεί με ιδιοκτήτη ή εταιρεία που διαθέτει αντίστοιχο μηχάνημα. Τα έγγραφα του μηχανήματος απόφραξης θα προσκομιστούν κατά την υπογραφή της σύμβασης .
       διαθέτει αποφρακτικά μηχανήματα (όχι απαραίτητα ιδιόκτητα) με 2 αντλίες (ταυτόχρονη πίεση & αναρρόφηση 110 bar τουλάχιστον), που να αποδεικνύεται με τις άδειες των μηχανημάτων. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να προσκομίσει τις άδειες των μηχανημάτων, έστω και αν δεν είναι ιδιόκτητα(θα αποδεικνύεται είτε με τις άδειες μηχανημάτων στις οποίες να φαίνονται τα ζητούμενα χαρακτηριστικά και οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που τα αναφέρει).
        διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους που θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή να διαθέτει αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σύμφωνα με το Ν.3919/2011
        διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2008 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο)
        διαθέτει ISO 14001/2004/ σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο)
        διαθέτει πιστοποίηση υγιεινής και ασφάλειας 1801/2008(ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο)
        διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει ήδη την ασφαλιστική κάλυψη, δύναται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δεσμεύεται ότι θα ασφαλίσει την εργασία προτού ξεκινήσει. Επίσης να δεσμεύεται για την προσκόμιση της ασφάλειας πριν την εκκίνηση του έργου, επί ποινή να κηρυχθεί έκπτωτος σε περίπτωση που δεν το πράξει.
 
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων φωτοαντιγράφων και με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα τους και την αποδοχή των όρων της μελέτης.
 
 
            Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις και με συνολική διάρκεια δώδεκα   ( 12 ) μήνες. Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών θα είναι μέχρι & την 14/12/2015.
            Πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών θα δίνονται από το Τμήμα Κατασκευών έργων της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου (Ιπποκράτους 2 – Γαλάτσι, 2ος όροφος  Τεχνική Υπηρεσία – Τηλ. Επικοινωνίας 2102143406,210 2143 350) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.
            Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι & την 14/12/2015 & θα φέρουν την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καθαρισμός φρεατίων & σχαρών υδροσυλλογής ομβρίων και απόφραξη κεντρικών αγωγών ομβρίων σε περιοχές του Δήμου Γαλατσίου».
 
 
                Ο Δήμαρχος
                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr