Επαναληπτική εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου

05-02-2013 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

3ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

της 3ης Φεβρουαρίου 2013
 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, 3 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου, ύστερα από πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 3045/29-01-2013 και υπό την προεδρία του με τις περισσότερες ψήφους του επιτυχόντος συνδυασμού εκλεγέντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Πρωτονοτάριου Εμμανουήλ, η οποία (πρόσκληση) δόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, για να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΠΡΟ­ΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/2010, της με αριθ. Πρωτ. 41/14-12-2010 εγκυκλίου του Υπ. Εσ. Αποκ. & Ηλεκτρ. Διακ. και μετά τη με αριθ. Πρωτ. 2073/2005/15-1-2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 1/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου, ως προς την εκλογή του Γραμματέα, σε επαναληπτική ψηφοφορία σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») για την εκλογή του Γραμ­ματέα του Δημοτικού Συμ­βου­λίου.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό τριάντα τριών (33) μελών παραβρέθηκαν είκοσι πέντε (25) μέλη, ήτοι:

1.     ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2.     ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3.     ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4.     ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ

5.     ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

6.     ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

7.     ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑ

8.     ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

9.     ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

11. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12. ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13. ΚΟΥΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

14. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

15. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

16. ΑΝΔΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

17. ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18. ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

19. ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

20. ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

21. ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

22. ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ

23. ΚΑΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24. ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

25. ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Απουσίασαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μανιάτης Ιωάννης, Παναγιωτακόπουλος Ευθύμιος, Χωριανοπούλου Μαρία, Κομπότης Ιωάννης, Πιτταράς Ανδρέας, Χαραλαμπίδης Γρηγόριος, Αγγελής Κωνσταντίνος και Λουκάς Αναστάσιος.

Παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Νανούρη Αικατερίνη (Υπάλληλος Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου) και Νισυραίος Ανάργυρος (Υπάλληλος Γραμμα­τείας Δημοτικού Συμβουλίου).

Επίσης, παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κυριάκος Τσίρος.

Ο Προεδρεύων κ. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα να είναι δημόσια, και όρισε ως ειδική γραμματέα του Δημοτικού Συμ­βουλίου την υπάλληλο του Δήμου κα Ουρανία Πετρίδου. Στη συνέχεια ενημέρωσε το Σώμα ότι, μετά τη με αριθ. Πρωτ. 2073/2005/15-1-2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 1/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου, ως προς την εκλογή του Γραμματέα, θα πρέπει να διεξαχθεί, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, επαναληπτική ψηφοφορία, σε δύο (2) διακριτές φάσεις, για την εκλογή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος θα προέρχεται από τις παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας. Ειδικότερα, διευκρίνισε ότι, στην πρώτη φάση το σύνολο των συμβούλων των δημοτικών παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας θα πρέπει να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση, με μυστική ψηφοφορία, θα εκλεγεί από το σύνολο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και με την απόλυτη πλειοψηφία αυτών, ο Γραμματέας του.

Διευκρίνισε, τέλος, ότι σε περίπτωση που η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει Γραμματέα, αυτός υποδεικνύεται από τη μείζονα μειοψηφία και, στην περίπτωση που δεν υποδείξει και η μείζονα μειοψηφία, αυτός υποδεικνύεται από την πλειοψηφία.

 

ΘΕΜΑ: Μοναδικό της Ημερήσιας Διάταξης

«Επαναληπτική εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου».

 


ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 12/2013

Ο Προεδρεύων κάλεσε τις παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας να αποφασίσουν για το είδος της ψηφοφορίας (μυστική ή φανερή) με την οποία θα διεξαχθεί η Α΄ Φάση της εκλογής των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου από την ελάσσονα μειοψηφία, οι οποίες ομόφωνα αποφάσισαν, η ψηφοφορία αυτή να είναι φανερή.

Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων κάλεσε όλες τις παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, να εκλέξουν τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολούθως, με φανερή ψηφοφορία, όπως αποφασίστηκε από όλες τις παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας, διενεργήθηκε η ψηφοφορία κατά την Α΄ Φάση για την ανάδειξη του υποψηφίου Γραμματέα, ως ακολούθως:

 

ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)

Η Δημοτική Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη, πρότεινε ως υποψήφιο Γραμματέα τον Δημοτικό Σύμβουλο, προερχόμενο από τις παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας, κ. ΚΑΠΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ο οποίος στη φανερή ψηφοφορία που ακολούθησε, έλαβε από το σύνολο των παρόντων μελών της:

ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ

ΝΑΙ

ΚΑΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΙ

ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΝΑΙ

ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΝΑΙ

Συνεπώς, ο υποψήφιος έλαβε τέσσερις (4) ψήφους και αναδείχθηκε ομόφωνα από τα παρόντα μέλη των παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα, όπως ορίζει ο Ν. 3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»).

Ακολούθως, ο Προεδρεύων Σύμβουλος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού επισήμανε ότι η ψηφοφορία στη Β΄ ΦΑΣΗ είναι υποχρεωτικά μυστική, κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑ και ΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ για να εκτελέσουν χρέη ψηφοσυλλέκτη.

 

ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κάλεσε όλους τους Δημοτικούς Συμ­βούλους, με τη σειρά της ανακήρυξής τους να ψηφίσουν για την εκλογή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία, μετά το πέρας της οποίας μετρήθηκαν από τον Προεδρεύοντα και τους δύο ψηφοσυλλέκτες όλοι οι φάκελοι, οι οποίοι ανέρχονταν σε είκοσι πέντε (25), όσοι και οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι. Στην συνέχεια ανοίχθηκαν οι φάκελοι, μονογράφτηκαν τα ψηφοδέλτια από τον Προεδρεύοντα και καταμετρήθηκαν.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είχαν ως ακολούθως: ο υποψήφιος κος ΚΑΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, ενώ ανευρέθηκε και ένα (1) ΛΕΥΚΟ. Συνεπώς, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται ο κ. ΚΑΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Έχοντας υπόψη τη με αριθ. Πρωτ. 2073/2005/15-1-2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την παρ. 6 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπίστωσε ότι τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και την υπ’ αριθ. 41/2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ. Αποκ. & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εκλέγει Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013 – 2014 τον Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος μειοψηφίας κ. ΚΑΠΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.

……………………………………
 
Ακριβές Απόσπασμα

Γαλάτσι, 04 – 02 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που εκλέχθηκε με τις περισσότερες ψήφους

 
 
 
 

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr