Επαναπροκήρυξη

30-12-2009 Ενημέρωση

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙ    21/12/2009
 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:47355
                                
Επαναπροκήρυξη

Πλήρωσης μίας(1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και πάγια αντιμισθία

 

                                         Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

 

            Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 2 Κεφ.Β’ του Ο.Ε.Υ Δήμου Γαλατσίου(ΦΕΚ 150/Β/30-01-2004) .

2.Τις διατάξεις του αρθ.11 του Ν.1649/1986.¨Τροποποίηση  διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων & άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 149/Α΄/3-10-86), όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.18 του Ν.1868/1989 και το αρθ.2 παρ.1 & 2 του Ν.2993/2002 ,με τις οποίες ορίζεται η διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη Δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία.

3.Τις διατάξεις των αρθ. 165,166,& 167 του Ν. 3584/2007.

4.Τις διατάξεις του Ν.Δ.3026/1954 όπως ισχύει σήμερα.

5.Τις υπ.αριθμ.198/2008 & 101/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου, σε συνδυασμό με υπ.αριθμ.431/2009 όμοια, με την οποία αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη της πλήρωσης  με επιλογή, μίας(1) κενής οργανικής θέσης δικηγόρου, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

6.Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας.

                                             
                               Επαναπροκηρύσσει
 

Την πλήρωση  με επιλογή μίας(1)  θέσης Δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και πάγια μηνιαία αντιμισθία.

 

1) Ο Δικηγόρος θα προσληφθεί με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και θα αμείβεται με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με την υπ.αριθμ.2/8250/0022 Κ.Υ.Α(ΦΕΚ.αρ.355/18-02-2004τ.β) σε συνδυασμό με το αρθ.12 του Ν.1816/1988,όπως αυτή θα διαμορφώνεται από τις εκάστοτε ισχύουσες για τους δικηγόρους διατάξεις ,με όλες τις επιπλέον προσαυξήσεις και επιδόματα που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και με ασφάλιση στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων, όπως ο νόμος ορίζει.

2) Αντικείμενο της απασχόλησης του ,θα είναι ο χειρισμός των Νομικών & Δικαστικών Υποθέσεων του Δήμου καθώς και των ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων αυτού, η συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων επί θεμάτων που χρήζουν νομικής στήριξης, η εκπροσώπηση του Δήμου και των Νομικών του προσώπων χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή ,ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και  των Διοικητικών Αρχών, καθώς και η παροχή νομικών συμβουλών σε νομικά θέματα που αφορούν στο Δήμο και στα Νομικά του Πρόσωπα.

3) Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου και στα αρμόδια Δικαστήρια.

4) Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει:

 – Να είναι Έλληνες πολίτες.

-Να έχουν εκπληρώσει(οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις η να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι η να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

-Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη η υποδικία η απαγόρευση η δικαστική αντίληψη.

-Να είναι υγιείς & αρτιμελείς.

-Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/82 & του Κώδικα Δικηγόρων.

 -Να είναι δικηγόροι  παρ. Αρείω Πάγω, προκειμένου αφενός μεν να διαθέτoυν την μεγαλύτερη δυνατή εμπειρία και εξειδίκευση, αφετέρου δε να δύναται να παρίσταται και να εκπροσωπεί τον Δήμο Γαλατσίου και τα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. ,για τις εκκρεμεί υποθέσεις τους ενώπιον του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου.

 -Να είναι εγγεγραμμένοι  στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

-Θα πρέπει δε να έχουν  αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα των Ο.Τ.Α, όπως σε θέματα απαλλοτριώσεων ,δασικών διαφορών, ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εν γένει σε θέματα Διοικητικού Δικαίου και Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.

5) Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα πέντε(35) ημερών, από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο , αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από   α) Πιστοποιητικό γέννησης.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ)Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου.

δ) Αντίγραφο πτυχίου Νομικής Σχολής Α.Ε.Ι.

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ,από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ,έχει προαχθεί στον Άρειο Πάγο ,δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του δημοσίου τομέα.

ζ) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής & επαγγελματικής τους δράσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά γα την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων και ειδικότερα της εμπειρίας τους σε θέματα των Ο.Τ.Α ,όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω (δικόγραφα, πιστοποιητικά , πτυχία κ.λ.π.).

6) Δικηγόροι, που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη εντολή ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου Νομικού Προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα.

Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν ,εντός δέκα(10) ημερών από την γνωστοποίηση της επιλογής τους, δεν προσκομίσουν βεβαίωση του Νομικού Προσώπου στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου από της υποβολής τους.

Όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Γαλατσίου – Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού- Τμήμα Προσωπικού, 1ος όροφος, (μέσω πρωτοκόλλου Διοίκησης) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Γαλάτσι Τ.Κ. 144 52), η οποία πρέπει να έχει αποσταλεί στο Δήμο Γαλατσίου εντός της τασσόμενης στην παρούσα προθεσμία.

7) Με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.

Για την πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα  και επάρκεια, η οικονομική του κατάσταση, οι βιοτικές του ανάγκες και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιμος, χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων.

8) Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή που αποτελείται από :

α) Ένα Πρόεδρο- Μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

β) Τρεις (3) Δικηγόρους, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου  Αθηνών.

γ) Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Γαλατσίου.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι μέλος του κύριου Προσωπικού του Ν.Σ.Κ., καθήκοντα δε Γραμματέα αυτής θα ασκήσει υπάλληλος του Δήμου Γαλατσίου.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.

9) Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Προκήρυξης.

10) Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες υπεβλήθησαν μετά την 25319/29-06-2009 προκήρυξη, για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης, δεν ισχύουν για την παρούσα επαναπροκήρυξη.

11) Πρόσθετες λεπτομέρειες θα δίδονται από το Τμήμα  Προσωπικού  του Δήμου Γαλατσίου στο τηλέφωνο 213-20.55.428και 213-20.55.325.   

                                                                                    Ο  Δήμαρχος

                                                                                 Τσίρος  Κυριάκος

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr