Εργαστήρια κατάρτισης για άνεργες γυναίκες (+50) και νέες και νέους (έως 35)

06-02-2019 Ενημέρωση

Ο Δήμος Γαλατσίου προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις του φαινομένου της ανεργίας διοργανώνει για μια ακόμη φορά – αυτή την φορά μέσω της Κοινωνικής του Υπηρεσίας – εξειδικευμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια για ανέργους. Τα εν λόγω εργαστήρια είναι στοχευμένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων που εντοπίζονται στο Γαλάτσι αλλά και εξειδικευμένα, σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης που βελτιώνουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας σήμερα.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε κατοίκους του Δήμου Γαλατσίου νέες και νέους έως 35 ετών και γυναίκες άνω των 50 ετών, μετά από δήλωση συμμετοχής.

Θα πραγματοποιηθούν δύο ανεξάρτητοι επιμορφωτικοί κύκλοι εργαστηρίων των 30 ατόμων, καθένας από τους οποίους θα απευθύνεται σε κάθε μια από τις προαναφερθείσες ομάδα-στόχος.

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν:

  1. είτε να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική Αίτησης Συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα , το αργότερο μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:30.
  2. είτε να παραλάβουν, συμπληρώσουν και καταθέσουν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής, στα Γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου (Γ. Βάσσου 5, τηλ: 2102222011), το αργότερο μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:30.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης/ υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής.

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

-Αναλυτική Πρόσκληση-

1. Εισαγωγή

Η είσοδος των νέων ανέργων στην αγορά εργασίας και η επανένταξη των γυναικών άνω των 50 ετών στο νέο εργασιακό τοπίο, προϋποθέτει την ύπαρξη/ανάπτυξη συγκεκριμένων οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων (soft skills), όπως δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, προσαρμοστικότητας, επίλυσης προβλημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Γαλατσίου και συγκεκριμένα η Κοινωνική του Υπηρεσία θα πραγματοποιήσει μια σειρά από εξειδικευμένα εργαστήρια και σεμινάρια για την ανάπτυξη οριζόντιων επιχειρηματικών δεξιοτήτων, στις δύο προαναφερόμενες ομάδες στόχος του Δήμου Γαλατσίου.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε κατοίκους του Δήμου Γαλατσίου νέους έως 35 ετών και γυναίκες άνω των 50 ετών, μετά από δήλωση συμμετοχής.

2. Ωφελούμενοι

Ομάδες-στόχοι της δράσης αποτελούν ξεχωριστά:

α) άνεργοι νέοι και νέες έως 35 ετών, οι οποίοι επιχειρούν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, καθώς και άτομα ίδιας ηλικίας, τα οποία επιθυμούν να εισαχθούν στον κόσμο του επιχειρείν, αξιοποιώντας τυχόν ερευνητικά τους αποτελέσματα,

β) άνεργες γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών, οι οποίες διερευνούν δυνατότητες επανένταξης στο νέο και περισσότερο ανταγωνιστικό εργατικό πλαίσιο, που έχει διαμορφωθεί.

3. Αντικείμενο των Εργαστηρίων

Στο πλαίσιο αυτό, θα οργανωθούν και θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστοί και ανεξάρτητοι επιμορφωτικοί κύκλοι εργαστηρίων και σεμιναρίων, καθένας από τους οποίους θα απευθύνεται σε κάθε μια από τις προαναφερθείσες ομάδα-στόχος. Με άλλα λόγια, οι δράσεις διχοτομούνται σε:

(α) έναν κύκλο εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν για τους νέους,

(β) έναν κύκλο εργαστηρίων (ανεξάρτητη από την πρώτη) για γυναίκες άνω των 50 ετών.

Ο κάθε κύκλος εργαστηρίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) 4ωρα εργαστήρια, Α Μέρος Εργαστηρίου και Β Μέρος Εργαστηρίου αντίστοιχα. Το κάθε εργαστήριο θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς και εκπαιδευτικό σκοπό. Θα περιλαμβάνει ομιλίες από επιστήμονες, επιχειρηματίες, μέντορες και ακαδημαϊκούς, σε θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την αξιοποίηση καναλιών και τεχνολογικών μέσων. Επιπρόσθετα, θα παρέχονται πληροφορίες για τη λειτουργία προγραμμάτων και υφιστάμενων δομών υποστήριξης, γνωστοποιώντας τις δυνατότητες που δίνουν σε δυνητικούς ωφελούμενους.

4. Περιεχόμενο & Θεματικά Πεδία

Οι δύο (2) κύκλοι επιμόρφωσης θα περιέχουν τα εξής επιμέρους εργαστήρια και σεμινάρια:

Κύκλος Νέων: Εργαστήρια στοχευμένης κατάρτισης για νέους ανέργους
  1. Εργαστήριο ανάπτυξης οριζόντιων επιχειρηματικών δεξιοτήτων, σύνταξης επιχειρηματικού πλάνου
  2. Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων παρουσίασης και οδηγίες προετοιμασίας και επιτυχίας (Οδηγίες για την κατάλληλη προετοιμασία υποψηφίων εργαζομένων για συνεντεύξεις, για συναντήσεις με πιθανούς χρηματοδότες, για συζητήσεις με συνεργάτες/συνεταίρους)
  3. Εισαγωγή στο project management (βασικές αρχές διαχείρισης έργου, ανάλυση ανταγωνισμού, τεχνική και οικονομική ανάλυση, ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρηματικοί πόροι)
Κύκλος Γυναικών 50+: Εργαστήρια επαγγελματικής ενδυνάμωσης για γυναίκες άνω των 50
  1. Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, σύνταξη βιογραφικού οδηγίες προετοιμασίας και επιτυχίας (Οδηγίες για την κατάλληλη προετοιμασία υποψηφίων εργαζομένων για συνεντεύξεις, για συναντήσεις με πιθανούς χρηματοδότες, για συζητήσεις με συνεργάτες/συνεταίρους)
  2. Παρουσίαση και εξοικείωση με τα κανάλια επικοινωνίας και προβολής (social media, πλατφόρμα LinkedIn), καθώς και χρήση και αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων (Google tools & Google Analytics)
  3. Επιχειρηματικότητα και συνεταιρισμοί, συνδυασμός ευκαιρίας, γνώσης και ικανοτήτων.
5. Υλικό Εργαστηρίων για τους Συμμετέχοντες

Κατά την είσοδό τους στο κάθε εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώνουν και θα υπογράφουν την ειδική φόρμα συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, email, υπογραφή). Στην συνέχεια, θα παραλαμβάνουν το αντίστοιχο έντυπο υλικό, που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ημερίδας, υλικό από τις παρουσιάσεις και από το περιεχόμενο των ομιλιών του κάθε εργαστηρίου. Μετά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά τη Βεβαίωση Συμμετοχής.

6. Χρονοδιάγραμμα – Φάσεις Υλοποίησης

Ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των εργαστηρίων και κάθε αλλαγή σχετική με το χρονοδιάγραμμα θα αναρτάται στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Δήμου Γαλατσίου, καθώς και στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους.

7. Δήλωση Συμμετοχής

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υποβολή των στοιχείων τους, οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω δύο (2) τρόπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

  1. Την Παραλαβή, Συμπλήρωση και Κατάθεση της έντυπης Αίτησης Συμμετοχής, στα Γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου, το αργότερο μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:30.
  2. Τη Συμπλήρωση και Υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα (εδώ), το αργότερο μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:30.

Σχετικά με την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τα παρακάτω πεδία:

Α. Ατομικά στοιχεία (Υποχρεωτικά)

Β. Στοιχεία Βιογραφικού (Προαιρετικά)

8. Διαδικασία Επιλογής Συμμετεχόντων

Στην πρώτη ομάδα ωφελούμενων θα συμμετάσχουν έως τριάντα (30) νέοι,-ες άνεργοι έως 35 ετών. Στη δεύτερη ομάδα ωφελούμενων θα συμμετάσχουν έως τριάντα (30) άνεργες γυναίκες άνω των 50 ετών.

Όλα τα στοιχεία, τα οποία θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα τηρηθούν απόρρητα, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις αιτήσεις που υποβάλλουν, καθώς και για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που δηλώνουν. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, καθ’ όλη τη διάρκεια, να ζητήσουν διευκρινίσεις επί των στοιχείων που έχουν υποβληθεί.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, θα δοθεί προτεραιότητα βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης/ υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής.

Με επιμέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης θα αποσταλούν σχετικές εμπιστευτικές, έγγραφες ή ηλεκτρονικές, ενημερωτικές επιστολές προς όλους τους υποψηφίους.

9. Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα εργαστήρια και τη διαδικασία συμμετοχής, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με τη Γραμματεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου στο τηλέφωνο 2102933956, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών), μεταξύ των ωρών 09:00-14:30, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο σε μια από τις διευθύνσεις ky@galatsi.gr , kinti@galatsi.gr .

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ_Τελικό

 

 

άνεργοι, σεμινάρια
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr