Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Γαλατσίου

19-02-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Γαλάτσι 17.02.2016  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ   Αρ. Πρωτ:5116                                                                                                         
  
  
Διεύθυνση:
Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα:
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Ταχ. Διεύθυνση:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Ταχ. Κώδικας:
11146
Πληροφορίες:
Στ.Λιάρος
Τηλέφωνο:
2132055325, 428
Fax:
2102932538
Ηλεκτρονικό Ταχ.:
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Γαλατσίου».
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 
1.    Του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87, Τεύχος Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.    Του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143, Τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα  Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3.    Τον Οργανισμό εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου  Γαλατσίου(Φ.Ε.Κ./Β’/2449/13.11.2015).
4.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες του δήμου μας για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη με αντικείμενο θέματα Αρχιτεκτονικών εργασιών/υπηρεσιών ,με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να κατέχουν τα εξής γενικά και τυπικά προσόντα καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007:
1.    Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17):
1.1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν.3584/2007).
1.2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) βάσει του άρθρου 13 του Ν.3584/2007.
1.3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).
1.4. Να έχουν εκπληρώσει (προκειμένου περί αρρένων) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007).
1.5. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007).
1.6. Να μην έχουν  απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).
2.    Να είναι κάτοχοι διπλώματος η Πτυχίου Αρχιτεκτονικής Σχολής (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
3.    Να έχουν ειδίκευση & εμπειρία σχετικά με Αρχιτεκτονικές εργασίες /υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.163 παρ.3Ατου Ν.3584/2007.«Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ/Α’/143)
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
·         Αίτηση συμμετοχής.
·         Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν υπάρχουν κωλύματα (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007).
·         Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
·         Τίτλοι σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.,ή το Ι.Τ.Ε. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.
·         Αποδεικτικά για την απόδειξη σχετικής ειδίκευσης/εμπειρίας ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ.163 παρ.3Ατου Ν.3584/2007.«Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ/Α’/143)
·         Βιογραφικό σημείωμα.
Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας- Γρ. Πρωτοκόλλου Αρχείου & Διεκπεραίωσης) Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 111 46 Γαλάτσι (πληροφορίες, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού , τηλ. 213 2055325, 428 κ. Στ. Λιάρος μέχρι και την  Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου  2016.
                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr