ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

18-07-2011 Ενημέρωση

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

 

Ο Πρόεδρος  του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου Βασίλης   Παπαδιονυσίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων :

      του Ν. 3463/06   του Ν. 3731/08 του Ν.3852/10 της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ

        Θα αναθέσει, με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης την Εργασία Συντήρησης & Λειτουργίας πισίνας Κολυμβητηρίου.

Για τον σκοπό αυτό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους

       2011 με Κ.Α. 10.6112.0001 ποσού   24.600,00€  με Φ.Π.Α.

       Μετά τα ανωτέρω  καλεί τους ενδιαφερόμενους , αφού λάβουν υπόψην τους,την εργασία που έχει συντάξει η υπηρεσία και προσαρτάται στην παρούσα  ανακοίνωση,να καταθέσουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής* , σφραγισμένη  οικονομική προσφορά   μέχρι   20/07/2011 γιά αξιολόγηση.

                                                                     Ο     Πρόεδρος

                                                                      ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr