Κατάθεση Προσφορών Εργασιών

13-10-2015 Ανακοινώσεις
                                                                         ΓΑΛΑΤΣΙ   12/10/2015
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αρ. Πρωτ. 597
              ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
          ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
           ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου κα ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : του Ν. 3463/06 του Ν. 3731/08 του Ν. 3852/10 της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, το Π.Δ. 28/80  και την με αριθ. 39/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης θα αναθέσει με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης εργασιών για απόφραξη σωληνώσεων αποχέτευσης οποιασδήποτε διαμέτρου από τη λεκάνη, τον νιπτήρα, το φρεάτιο, το σιφώνι που είναι βουλωμένο στο αμέσως επόμενο (φρεάτιο- σιφώνι τάπα) που είναι καθαρό ανεξαρτήτως απόστασης, των Σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου .
Η διάρκεια της εργασίας ορίζεται (ένα) 1 έτος, για όλα τα Σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης και για το σχολικό έτος 2015-2016 ενδεικτικού προϋπ/σμού έως 15.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψη τους, την Έκθεση ζητουμένων εργασιών που έχει συντάξει η Υπηρεσία και είναι διαθέσιμη στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Καταστήματος), να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τις προσφορές τους μέχρι και την 16 Οκτωβρίου 2015 κατά τις ώρες 12.30 – 14.00.
Πληροφορίες Τμήμα Παιδείας Δήμου Γαλατσίου στα τηλέφωνα : 2102143328, 2102143415.
             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                        ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                                                         ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr