Κατάθεση Προσφορών Εργασιών

13-10-2015 Ανακοινώσεις
                                                             ΓΑΛΑΤΣΙ 12/10/2015
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Αρ. Πρωτ.490
         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
          ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
           ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
   Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου κα ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : του Ν. 3463/06 του Ν. 3731/08 του Ν. 3852/10 της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ και το Π.Δ. 28/80 θα αναθέσει με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης τις εργασίες όλων των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος κατόπιν της υπ’ αριθ. 33/2015 απόφασης Δ.Σ. Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας ως κάτωθι :
–       Εργασίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ για τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου ενδεικτικού προϋπ/σμού έως 15.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψη τους, τις εργασίες διαθέσιμες στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Καταστήματος), να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις προσφορές τους μέχρι και τις 16/10/2015 κατά τις ώρες 12.30 – 14.00.
Πληροφορίες Τμήμα Παιδείας Δήμου Γαλατσίου στα τηλέφωνα : 2102143328, 2102143415.
                                                    H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                                                                                    ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                                                                 ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr