Κατάθεση Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών

13-10-2015 Ανακοινώσεις
                                                                         ΓΑΛΑΤΣΙ   12/10/2015
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αρ. Πρωτ. 486
              ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
          ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
           ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου κα ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : του Ν. 3463/06 του Ν. 3731/08 του Ν. 3852/10 της ΥΠ. Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ και την με αριθ. 35/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης θα αναθέσει με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης συντήρησης των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών με το ΠΔ. 28/80 στην οποία περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας του μηχανήματος, η ρύθμιση για την καλή του λειτουργία, ο εσωτερικός καθαρισμός αυτού, η παροχή οδηγιών χρήσεως και χειρισμού η προληπτική συντήρηση, η παροχή των ανταλλακτικών που χρειάζεται η μηχανή για να λειτουργήσει καινούριων ή όχι τα οποία θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, η παροχή των αναλωσίμων υλικών (εκτός χαρτιού και συρραπτικών) καθώς και κάθε εργασία για την αποκατάσταση βλαβών προερχομένων από την συνήθη χρήση της μηχανής.
            Επίσης η αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών με επιστροφή των παλαιών. Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών ορίζεται (ένα) 1 έτος και η χρέωση γίνεται ανά παραγόμενο αντίγραφο, για όλα τα Σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης, ενδεικτικού προϋπ/σμού έως 15.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.
            Να υπάρχει δυνατότητα σε περίπτωση μη επισκευής κάποιου μηχανήματος, λόγω μη ύπαρξης ανταλλακτικών ή λόγω βλάβης από πτώση ή αύξηση τάσις ρεύματος, να νοικιάζει η Σχολική Επιτροπή από τον ανάδοχο, μηχάνημα με χρέωση ανά παραγόμενο αντίγραφο.
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψη τους, την Έκθεση ζητουμένων προμηθειών και εργασιών που έχει συντάξει η Υπηρεσία και είναι διαθέσιμη στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Καταστήματος), να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις προσφορές τους μέχρι και την 16 Οκτωβρίου 2015 κατά τις ώρες 12.30 – 14.00.
Πληροφορίες Τμήμα Παιδείας Δήμου Γαλατσίου στα τηλέφωνα : 2102143328, 2102143415.
                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                             ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                                                                                          ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                                                             ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr