ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

23-03-2012 Ενημέρωση

00
         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΓΑΛΑΤΣΙ    8691
Αριθ. Πρωτ.  20-3-2012

 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ         : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση    : Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.    : 111. 46

Πληροφορίες : Παύλος  Ατλιδάκης

Τηλέφωνο     : 2102143370

FAX               : 2102143315
 

 

            

              

 

ΘΕΜΑ :
                                         ANAKOINΩΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

       Ο Δήμαχος Γαλατσίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων :

       του Ν. 3463/06   του Π.Δ. 28/80 του Ν. 3731/08 του Ν.3852/10

        Θα αναθέσει με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης τις εργασίες ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ oικ. έτους 2012

       Για τον σκοπό αυτό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους

       2012   με Κ.Α. 10.6117.0001 ποσού   20.000,00€

       Μετά τα ανωτέρω  καλεί τους ενδιαφερόμενους , αφού λάβουν υπόψην τους,την Έκθεση ζητουμένων εργασιών που έχει συντάξει η υπηρεσία και προσαρτάται στην παρούσα  ανακοίνωση να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου  , σφραγισμένη  οικονομική προσφορά   μέχρι την     29-3-2012    οπότε θα διαβιβασθούν στην Οικονομική Επιτροπή γιά αξιολόγηση.

Πληροφορίες Τμήμα Προμηθειών Δήμου Γαλατσίου

Κος   Ατλιδάκης Παύλος τηλ 210 2143370

                                                                                     Ο

                                                                              Δήμαρχος

                                                                     ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΤΣΙΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ     ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ &

ΠΛΗΡ. ΠΑΥΛΟΣ ΑΤΛΙΔΑΚΗΣ                        ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΩΝ   ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΛ.    2102143370    ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

 
           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΦΠΑ :    20.000,00€ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις εργασιών Μαγνητοφώνησης – Απομαγνητοφώνησης & Βιβλιοδεσίας των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2012.

            Οι προσφορές για τις εργασίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τιμή για :

-Μαγνητοφώνηση συνεδριάσεως έως τα μεσάνυχτα                              ( Ανά ώρα)

-Παράταση συνεδριάσεως μετά τα μεσάνυχτα                                        ( Ανά ώρα)

-Βιβλιοδεσία για κάθε τεύχος με θερμοκόλληση και

   Έγχρωμο εμπροσθόφυλλο                                        (Ενδεικτικά περίπου 40 Βιβλία )

-Ηλεκτρονική επεξεργασία για κάθε σελίδα (Ενδεικτικά περίπου 200 σελίδες ανά βιβλίο)

-Φωτοεκτύπωση για κάθε σελίδα                 ( Ενδεικτικά περίπου 200 σελίδες ανά βιβλίο)

-Αξία κασετών διάρκειας 90 λεπτών

-Αξία δισκέτας

**Συμπληρώνεται παράγραφος ζητουμένων εργασιών ως εξής :

       Τιμή μονάδος για καταγραφή των συνεδριάσεων σε ηλεκτρονική μορφή ( CD)

και διάθεσή τους στους Δημοτικούς Συμβούλους.

           (Ο Δήμος με την Ανάθεση θα αναφέρει στη σύμβαση πόσα πρακτικά θα  

            χρειάζεται σε έντυπα – βιβλία-  & πόσα σε CD )

            Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ως άνω εργασία Μαζί με τον Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ και θα βαρύνει τον

   Κ.Α. 10.6117.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

ΠΑΥΛΟΣ ΑΤΛΙΔΑΚΗΣ                                        ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑBETA
                                                    

Προϊστάμενος                                                Προϊσταμένη  Δ/νσης

Τμήματος Προμηθειών                            Οικονομικών Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr