Μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου η κατάθεση δικαιολογητικών για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του δήμου

12-06-2013 Ενημέρωση
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
       ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
(ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
    ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ:
 

Τα  νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια (την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών) και να αυτοεξυπηρετούνται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.

Τα βρέφη να έχουν συμπληρώσει τον 1,5 χρόνο (την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών), σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.  

Οι γονείς να είναι εργαζόμενοι.
·         Σε περίπτωση κενών θέσεων έπονται τα νήπια που και οι δύο γονείς τους είναι άνεργοι.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Τα έντυπα των δικαιολογητικών 1, 3 και 7 διανέμονται από το γραφείο των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Ιπποκράτους & Αρχιμήδους ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-1ος όροφος) από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.(τηλ. επικ.210-2143387).
1.Αίτηση
2
.Ληξιαρχική   πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης νηπίου, από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού.

3. Ιατρική βεβαίωσηγια την καλή σωματική & πνευματική υγεία του παιδιού καθώς & για τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού (φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του). Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (MANTOUX).

4. α)  Για γονείς μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα.
·         Βεβαίωση από τον εργοδότη (του γονέα) στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας,  και οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές
·         Φωτοαντίγραφο ενσήμων ή μηχανογραφημένα από το ΙΚΑ τελευταίου έτους.
        β) Για γονείς άνεργους
·         Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ (τυχόν επιδότηση)
·         Φωτοτυπία κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ

   γ)  Για γονείς μισθωτούς του Δημόσιου τομέα.

·         Βεβαίωση από την υπηρεσία (του γονέα) στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας και οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές

   δ)  Για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες.

·         Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος   
·         Αποδεικτικό τελευταίας εισφοράς στον ΟΑΕΕ ή ασφαλιστική ενημερότητα

5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. 

6.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7.  Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας για αυτόν που θα παραλαμβάνει το παιδί από το Σταθμό και ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή.

8. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμό από οργανισμό κοινής ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ)

9. Άδεια νόμιμης παραμονής (όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις) – για την εγγραφή αλλοδαπών νηπίων.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)

 

1.   Για αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% → Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής.

2.   Για παιδί ορφανό → Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης αποβιώσαντος γονέα.

3.   Για διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς → Αντίγραφο διαζευκτηρίου, αίτηση

διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας

      4.  Για γονείς φοιτητές → Βεβαίωση από τη Σχολή φοίτησης.

5.  Για πατέρα στρατιώτη → Βεβαίωση από τον Στρατό.

6. Απόφαση απορίας από Πρόνοια

7.  Μονογονεϊκές οικογένειες ή άγαμες μητέρες (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

● Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής  θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

● Τα νήπια μπορούν, κατόπιν επανεγγραφής τους το/α επόμενο/α σχολικά έτη, να παραμείνουν στον Παιδικό Σταθμό μέχρι να συμπληρώσουν την ηλικία που εγγράφονται υποχρεωτικά στο Νηπιαγωγείο (5ο έτος) Ν.3518/06΄Αρθρο 73. Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης .

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς (1η Σεπτεμβρίου έως 15η Σεπτεμβρίου ), προσέρχονται τα νήπια που επανεγγράφονται για προσαρμογή και σταδιακά προσέρχονται τα νήπια που εγγράφονται για πρώτη φορά, γιατί η περίοδος προσαρμογής είναι πολύ σημαντική για τη συναισθηματική ασφάλεια των νηπίων.

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού, απαγορευομένης απολύτως της εγγραφής εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθμό και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει αναγκαία υποδομή και εξειδικευμένο προσωπικό.

 Η κατάθεση των δικαιολογητικών εγγραφής και επανεγγραφής θα γίνεται από 20 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2013, στο γραφείο των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Γαλατσίου (Ιπποκράτους & Αρχιμήδους – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
1. Κλίμακα μηνιαίας οικονομικής εισφοράς , μετά την υπ’ αριθμ. 60/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ €

ΠΟΣΟ

Από     0             έως   8.000,00

   0      €

Από    8,000,01  έως 10.000,00

 25,00 €

Από 10.000,01 έως 14.000,00

 35,00 €

Από  14.000,01  έως 18.000,00

 45,00 €

Από 18.000,01 έως   22.000,00

 55,00 €

Από  22.000,01 έως   30.000,00

 60,00 €

Από  30.000,01 έως  35.000,00

 70,00 €

Από  35.000,01 έως  40.000,00

 90,00 €

Από  40.000,01 έως  45.000,00

100,00 €

Από  45.000,01 έως  50.000,00

110,00 €

Από  50.000,01  έως  55.000,00

120,00 €

Από  55.000,01 έως   60.000,00

130,00 €

Από  60.000,01 και άνω
 

150,00 €      

Ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων για την πλήρωση των θέσεων θα προηγηθούν :

·         οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

·         όσοι έχουν χαμηλό εισόδημα (κάτω από 8.000 €)

·         οι οικογένειες που έχουν απορία

2. Απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς έχουν:

·         οι πολύτεκνες οικογένειες
·         οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμος ή χήρος γονέας, άγαμες μητέρες) με εισόδημα μικρότερο των 8.000 €.
·         οι τρίτεκνες οικογένειες που έχουν εισόδημα μικρότερο των 18.000 €
·         οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
·         οι οικογένειες στις οποίες ο πατέρας υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία.
·         οι οικογένειες στις οποίες γονέας είναι προπτυχιακός φοιτητής με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 €
·         οι υπάλληλοι του Δήμου Γαλατσίου  καθώς και οι   απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας για όσο διάστημα αυτή διαρκεί
·         οι οικογένειες που τους έχει χορηγηθεί βεβαίωση απορίας από την πρόνοια ή την κοινωνική υπηρεσία

 3. Μείωση 50% του ποσού της κλίμακας που τους αντιστοιχεί στην καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς έχουν:
– για το 2ο τους παιδί, οι οικογένειες των οποίων φιλοξενείται στους Παιδικούς μας Σταθμούς και μεγαλύτερο παιδί (σε περίπτωση που φιλοξενείται και τρίτο τέκνο απαλλάσσεται της οικονομικής εισφοράς)
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς, για ειδικά κοινωνικά περιστατικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
5. Η καταβολή της οικονομικής εισφοράς θα γίνεται το πρώτο 10ήμερο του μήνα σε Τραπεζικό λογαριασμό της υπηρεσίας μας
MILLENIUMBANK» σε λογαριασμό του Ν.Π. που θα σας γνωστοποιηθεί μετά την εγγραφή). Στο καταθετήριο της τράπεζας θα αναγράφεται : «Καταβολή τροφείων μηνός…………………….για τον ………Δημοτικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου, από τον………………………( ονοματεπώνυμο γονέα) και το…………….( ονοματεπώνυμο νηπίου) και στη συνέχεια οι γονείς αφού προσκομίσουν το αποδεικτικό κατάθεσης στην Υπεύθυνη του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού , θα παίρνουν την απόδειξη είσπραξης.
Μη καταβολή των εισφορών χωρίς δικαιολογητικά συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.
6. Η καταβολή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς είναι υποχρεωτική   και αφορά όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένο το παιδί (Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο) κάθε έτους, ανεξάρτητα από τυχόν παρουσίες ή απουσίες του, εκτός αν οι Σταθμοί είναι κλειστοί από υπαιτιότητα του Ν.Π.

Σε περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά

Δεν καταβάλλεται η οικονομική εισφορά μόνο σε περίπτωση ασθένειας του νηπίου και μετά από την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από Δημόσιο νοσοκομείο.                                                               
7. Η κλίμακα της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του “Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών & Κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών”, ύστερα από νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας:
H λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους επί πέντε ημέρες δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Τον μήνα Αύγουστο οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διακόπτουν την λειτουργία τους.
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί δεν λειτουργούν:
● από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου
● από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά
● τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του πολιούχου του Δήμου ή τον εορτασμό εθνικού τοπικού γεγονότος.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
● Προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 7.00 π.μ. και λήγει στις 8.30 π.μ. σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
● Η αποχώρηση των παιδιών λήγει στις 15:45 μ.μ.  εφόσον κοιμούνται.

 Σε αντίθετη περίπτωση αποχωρούν από 13:00 μ.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.
 ΔΙΑΓΡΑΦΗ   ΝΗΠΙΩΝ
Σύμφωνα  με το άρθρο 8 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, η διαγραφή παιδιών γίνεται:
·         Κατόπιν αιτήσεως του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία αναγράφεται ο λόγος που ζητούν την διαγραφή.

·         Όταν απουσιάζει από τον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό αδικαιολόγητα πάνω από ένα (1) μήνα (συνεχόμενα) και μετά από έγγραφη ειδοποίηση του φορέα.

·         Όταν κατά εξακολούθηση δεν συμμορφώνονται οι γονείς με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού.

·         Όταν συμπληρώνουν τα νήπια τη νόμιμη ηλικία, δηλαδή πέντε (5) έτη (Ν. 3518/06 Άρθρο 73)

·         Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή, εφόσον αυτή προβλέπεται, για το χρονικό διάστημα πέραν του ενός (1) μήνα, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.

·         Η διαγραφή του παιδιού λόγω οικονομικής εκκρεμότητας, έχει σαν συνέπεια να χάνει την προτεραιότητα εγγραφής του την επόμενη σχολική περίοδο.

 
 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η προσωρινή διακοπή παρακολούθησης γίνεται για λόγους σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας ή σοβαρών προβλημάτων υγείας με δυνατότητα επανένταξης του παιδιού στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μετά την τεκμηριωμένη αποθεραπεία και σχετική ενημέρωση της Υπεύθυνης  του Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του παιδιού είναι πολύ σημαντικά, γιατί τότε μπαίνουν οι βάσεις για τη συναισθηματική και νοητική του ανάπτυξη.
Με σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και επιστημονική γνώση, προσφέρουμε στα παιδιά μας πολυποίκιλα ερεθίσματα έτσι ώστε:
• Να αναπτύξουν τις φυσικές, νοητικές και συναισθηματικές τους ικανότητες.
• Να αποκτήσουν τις πρώτες εξωοικογενειακές τους σχέσεις.
• Να καλλιεργήσουν το σεβασμό και την αυτοπεποίθησή τους.
• Να οξύνουν δημιουργικά τη φαντασία τους σε συνδυασμό με την απόκτηση γνώσεων.
Ολόκληρο το πρόγραμμα εργασίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στοχεύει στην υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των δυνατοτήτων όλων των παιδιών, στο να μάθουν να συνυπάρχουν, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μέσα σε ένα οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον το οποίο προωθεί την ανάπτυξη της αυτονομίας τους.
Φροντίδα μας είναι το πρόγραμμα να είναι ευέλικτο, να λαμβάνει υπ’ όψη τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών και να τους δίνει ευκαιρίες να εκφράσουν ιδέες και συναισθήματα με πολλούς τρόπους, όπως το παιχνίδι, το θέατρο, την κίνηση, τη μουσική, τα εικαστικά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α) Στην τάξη: Στο ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τόσο οργανωμένες δραστηριότητες για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος, όσο και ελεύθερες δραστηριότητες.
Στις οργανωμένες δραστηριότητες περιλαμβάνονται μαθηματικές έννοιες, προγραφικές ασκήσεις, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, εικαστικές δραστηριότητες, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο, ψυχοκινητική αγωγή πάντα με γνώμονα το παιχνίδι.
Β) Επισκέψεις: Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους οργανώνουμε επισκέψεις σε μουσεία και χώρους για την παρακολούθηση βιωματικών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων – που αφορούν την υγεία, τον πολιτισμό, τη διατροφή και άλλα.   
Παράλληλα πραγματοποιούνται δραστηριότητες όπως :
● Διοργάνωση εκδηλώσεων, επετειακού, επιμορφωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα (Χριστούγεννα, Εθνικές γιορτές, Απόκριες, καλοκαίρι), με σκοπό την αξιοποίηση των ικανοτήτων των παιδιών και την κοινωνικοποίησή τους.
● Πρόγραμμα μουσικοκινητικής αγωγής—ρυθμικής γυμναστικής. 
● Για οποιαδήποτε προβλήματα κοινωνικής φύσης που αφορά στην οικογένεια ή στην μη ομαλή ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη από τα στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Οι οριστικοί πίνακες με τα ονόματα των νηπίων εγγραφής και επανεγγραφής που θα επιλεγούν, θα αναρτηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Δήμου καθώς και στους Παιδικούς Σταθμούς.

 
 
                                                    
                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.
                                         ΥΦΑΝΤΗ-ΠΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr