Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό (Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»)

23-01-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
Γαλάτσι, 21-1-2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Αριθ. Πρωτ.: 1682
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Ατλιδάκης
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2102143311, 2102143370
 
ΦΑΞ: 2102143315
 
 
ΘΕΜΑ: Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό (Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ») στα πλαίσια της ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ.
Αριθ. Διακήρυξης 47475/1-12-2014
Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τη με αριθ. 7/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετατέθηκε η ημερομηνία διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού (Διακήρυξη: 47475/1-12-2014, Φ.Ε.Κ. τ. ΔΔΣ 738/12-12-2014) για την Προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό (Πρό­γραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ») στα πλαίσια της ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ο οποίος είχε προγραμματισθεί για τις 26 Ιανουαρίου 2015, ως εξής:
·         καταληκτική Ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών η Δευτέρα 9η Φεβρουαρίου 2015 (9-2-2015) και μέχρι ώρα 17:00,
·         ημερομηνία προσκόμισης στο Πρωτόκολλο του Δήμου των υπευθύνων δηλώσεων, των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2015 (12-2-2015), ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
·         ημερομηνία αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών, η 13η Φεβρουαρίου 2015 (13-2-2015), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρχικής Διακήρυξης.
Σχετικές πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 210-2143370, 210-2143311 – κ. Ατλιδάκης.
 
                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
                                                                                     ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr