Μεταβολή των όρων μοριοδότησης, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

24-08-2020 Ενημέρωση

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μεταβολή των όρων μοριοδότησης, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Μετά το υπ. αριθμ. πρωτ: 52879/21.08.2020 έγγραφο  του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας  για την μοριοδότηση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες πρόσληψης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων των δήμων, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ.αριθμ:50175/7.7.2020 Κ.Υ.Α. «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων   της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.(ΦΕΚ Β’ 3324)  όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ:51938/18.08.2020 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ.αριθμ:50175/7.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ.αριθμ:50175/7.7.2020 Κ.Υ.Α. «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων   της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.(ΦΕΚ Β’ 3324)» (ΦΕΚ Β’ 3447), η εμπειρία βεβαιώνεται από την σχολική επιτροπή του οικείου Δήμου στην οποία ο υποψήφιος έχει   απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου   ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Στην περίπτωση που υποψήφιοι απασχολήθηκαν στο αντικείμενο πριν το 2011, προσκομίζουν βεβαιώσεις από τον Διευθυντή της μονάδας στην οποία απασχολήθηκαν στην σχολική επιτροπή  και η σχολική επιτροπή βεβαιώνει για το σύνολο της εργασίας.

Για τον υπολογισμό της διανυθείσας εμπειρίας επισημαίνεται   ότι, σύμφωνα με την υπ.αριθμ:52878/22.08.2020  Κ.Υ.Α «Τροποποίηση της υπ.αριθμ:50175/7.7.2020 Κ.Υ.Α. «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων   της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.(ΦΕΚ Β’ 3324)» ,(ΦΕΚ  Β’ 3485 ), προβλέπεται ότι,  πέραν των δέκα επτά μονάδων που δίδονται ανά μήνα, ανεξαρτήτως  χρόνου απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών, δίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα.

Παράδειγμα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ  

ΜΟΡΙΑ

8 25(17 +8)
16 33(17+ 16)
18 34(17 +17)

Επίσης σχετικά με την δήλωση προτίμησης των υποψηφίων για θέσεις μερικής ή πλήρους απασχόλησης (εφόσον προκηρύσσονται), σημειώνεται  ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και για τις δύο κατηγορίες θέσεων, δηλώνοντας σειρά προτίμησης(1,2).

Στην περίπτωση αυτή συντάσσονται από τον φορέα  δύο διακριτοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ.αριθμ.πρωτ:17193/21.08.2020 (ΑΔΑ: ΩΖ17Ω9Λ-6ΦΥ)  ανακοίνωση  του Δήμου Γαλατσίου, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

Με Εντολή Δημάρχου

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών  Υπηρεσιών

 

Ιουλία Βαθρακοκοίλη

 

ΦΕΚ 3485 Β’

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

 

 

 

Μεταβολή των όρων μοριοδότησης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr