Νέα Αντιδήμαρχος Κ.Ε.Π ορίστηκε η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Αλιμπέρτη

08-01-2014 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                  

                                                                           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ

:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

:

 

Ταχ. Δ/νση

:

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

111.46

Πληροφορίες

:

 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Τηλέφωνο

:

210. 2143436

FAX

:

210. 2143367

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 59  του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  Α΄/87/7.6.2010)

2. Του άρθρου 88 του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ.  Α΄114/2006)

3. Του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ.  Α΄40/2012)

            Σύμφωνα με τις οποίες για το Δήμο μας ορίστηκαν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τρεις  (3) με αντιμισθία.

Ορίζω τη Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Αλιμπέρτη Μαρία του Κων/νου  ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και της μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :

1) Την εποπτεία, παρακολούθηση και  το συντονισμό της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής  λειτουργίας της Διεύθυνσης του Κ.Ε.Π.

2) Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

            Η ανωτέρω θα λαμβάνει αντιμισθία.

            Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 7 Ιανουαρίου 2014 και λήγει 31 Αυγούστου 2014, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

   

 

 

 

                                                                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                           ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr