Νέος Αντιδήμαρχος Δημοτολογίου, Γραφείου Ενημέρωσης Καταναλωτών και Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Κομπότης

08-01-2014 Ενημέρωση

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                  

 

Γαλάτσι 7-1-2014

Αριθ. Πρωτ.   458  

                                                                           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ

:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

:

 

Ταχ. Δ/νση

:

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

111.46

Πληροφορίες

:

 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Τηλέφωνο

:

210. 2143436

FAX

:

210. 2143367

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 59  του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  Α΄/87/7.6.2010)

2. Του άρθρου 88 του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ.  Α΄114/2006)

3. Του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ.  Α΄40/2012)

            Σύμφωνα με τις οποίες για το Δήμο μας ορίστηκαν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τρείς (3) με αντιμισθία.

Ορίζω το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Κομπότη Ιωάννη του Αλεξάνδρου  ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και του  μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :

1) Την εποπτεία και το συντονισμό της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης.

2) Την εποπτεία, έλεγχο και το  συντονισμό της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Γραφείου Ενημέρωσης Καταναλωτών (Δημοτών) καθώς και τον χειρισμό των παραπόνων της καθημερινότητας των πολιτών (1533)

3) Την υπογραφή με εντολή μου πάσης φύσεως εγγράφων, πιστοποιητικών και αποφάσεων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης πλην αποφάσεων πολιτογράφησης και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.

4) Την υπογραφή με εντολή μου πάσης φύσεως εγγράφων Διοικητικής εκτέλεσης, κοινοποιήσεις εγγράφων στον Ο.Α.Ε.Δ, ανανεώσεις συμβάσεων, απολύσεις κ.τ.λ. 

5)  Την εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (χορήγησης αδειών καταστημάτων, υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, λαϊκών αγορών, επαγγελμάτων, ψυχαγωγικών – ηλεκτρονικών παιγνίων, εμποροϋπαλλήλων, υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου κ.λ.π.) καθώς και την υπογραφή διαβιβαστικών στην Δ/νση Υγιεινής για τις άδειες καταστημάτων.

6) Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

            Ο ανωτέρω θα λαμβάνει αντιμισθία.

            Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 7 Ιανουαρίου 2014 και λήγει 31 Αυγούστου 2014, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

  

                                                                                                                                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr