Νέος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών ο Δημοτικός Σύμβουλος Αγαμέμνων Χριστοδούλου

08-01-2014 Ενημέρωση

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                  

 

Γαλάτσι 7-1-2014

 Αριθ. Πρωτ. 460    

                                                                                         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ

:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

:

 

Ταχ. Δ/νση

:

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

111.46

Πληροφορίες

:

 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Τηλέφωνο

:

210. 2143436

FAX

:

210. 2143367

 

ΑΠΟΦΑΣH

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  Α΄/87/7.6.2010)

2. Του άρθρου 88 του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ.  Α΄114/2006)

3. Του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ.  Α΄40/2012)

            Σύμφωνα με τις οποίες για το Δήμο μας ορίστηκαν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τρεις  (3) με αντιμισθία.

Ορίζω το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνονα  του Νικολάου ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και του μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :

1) Την εποπτεία, και το συντονισμό των πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας .

2) Την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των πάσης φύσεως  εσόδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από τις δαπάνες κατασκευής αγωγών αποχέτευσης κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων.

3) Την υπογραφή των, υπό  του Τμήματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, εκδιδόμενων πάσης φύσεως εγγράφων και βεβαιώσεων καθώς και την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων και ενταλμάτων πάσης φύσεως του Δήμου.

4) Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και βεβαιωτικών σημειωμάτων.  

5) Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

            Ο ανωτέρω θα λαμβάνει αντιμισθία.

            Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 7 Ιανουαρίου 2014 και λήγει 31 Αυγούστου 2014, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

   

 

                                                                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

                                                                         ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr