Ο Δήμος μας θα προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

12-03-2021 Ενημέρωση

 «Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1)  θέσης ειδικού συνεργάτη – δημοσιογράφου του Δημάρχου  Γαλατσίου»

Γαλάτσι, 09.03.2021

Αριθ. Πρωτ: 6156

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.1δ’του άρθρου 58 του ν.3852/2010(Α’ 87), «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
 2. Τις διατάξεις του αρ.163 του ν.3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ειδικότερα δε την περ.γ της παρ.1 αυτού, σύμφωνα με την οποία, “Η πλήρωση μίας εκ των θέσεων της περίπτωσης α΄ μπορεί να γίνεται με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, μπορεί να συστήνεται μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόμενων στην περίπτωση α΄, η πλήρωση της οποίας γίνεται αποκλειστικά με δημοσιογράφο που πληροί τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου’’.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του ν.3584/2007(Α΄ 143), «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σχετικά με τα  όπως αυτά  τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν  και ισχύουν σήμερα.
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου (ΦΕΚ/2449/τ.Β’/13.11.2015).
 5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη –Δημοσιογράφου, του Δημάρχου Γαλατσίου.

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι πρόκειται να προβεί  στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη -Δημοσιογράφου, με  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Ο ανωτέρω θα πρέπει να έχει εμπειρία και επαγγελματική ειδίκευση στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα παρέχει συμβουλές και ειδικευμένες γνώμες, γραπτώς ή προφορικώς, σε θέματα που αφορούν την προβολή του έργου και των δράσεων  του Δήμου Γαλατσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να κατέχουν τα εξής γενικά και τυπικά προσόντα, καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007(143 Α΄).

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.11 έως 17 του ν.3584/2007 ( 143 Α’), ήτοι:
  • Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του ν.3584/2007).
  • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) βάσει του άρθρου 13 του ν.3584/2007.
  • Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του ν.3584/2007).
  • Να έχουν εκπληρώσει (προκειμένου περί αρρένων) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του ν.3584/2007).
  • Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του ν.3584/2007).
  • Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημοσίου, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής ης οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 17 του ν.3584/2007).
 1. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ της ημεδαπής, ή ισότιμου  τίτλου της αλλοδαπής.
 2. Να έχουν αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι /ες, καλούνται να υποβάλλουν κάτωθι δικαιολογητικά:

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων  με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά υποβάλλονται , είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokollo@galatsi.gr),είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Γαλατσίου,  Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ. 11146 Γαλάτσι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κας Ν. Ρηγάκου (τηλ. επικοινωνίας:2132055325), από 13.03.2021 μέχρι και την  Παρασκευή   19.03.2021.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr