ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

26-01-2009 Ενημέρωση

 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου κ. Κυριάκος Τσίρος, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 87 του 3463/ 8-6-2006(ΦΕΚ 114 -8-6-2006) του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα με απόφαση του, στις 16/1/2009, όρισε τους Αντιδημάρχους για το έτος 2009, αναθέτοντας τους τα νέα τους καθήκοντα.

Όρισε λοιπόν τους νέους Αντιδημάρχους με τα εξής καθήκοντα:

 1. Tην εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών του πρασίνου του Δήμου μας.

 2. Τη θεώρηση του γνήσιου υπογραφής και επικύρωσης εγγράφων καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

 1. Την εποπτεία και συντονισμό πάσης φύσεως Οικονομικών θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου μας.

 2. Την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των πάσης φύσεως εσόδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από δαπάνες κατασκευής αγωγών αποχέτευσης, κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων.

 3. Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, των βεβαιωτικών σημειωμάτων και των υπό του Τμήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών εκδιδόμενων πάσης φύσεως εγγράφων και βεβαιώσεων καθώς και την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων και ενταλμάτων του Δήμου.

 4. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την εποπτεία και συντονισμό της πάσης φύσεως Γυναικείων θεμάτων.

 1. Την εποπτεία των Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου.

 2. Την παρακολούθηση θεμάτων Τύπου και ενημέρωσης.

 3. Την εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Μορφωτικού Κέντρου Πολιτών Γαλατσίου και των προγραμμάτων του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 4. Τη θεώρηση του γνήσιου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

 1. Την εποπτεία, έλεγχο, παρακολούθηση καθώς και την φροντίδα και αντιμετώπιση θεμάτων του Κ.Ε.Π και προβλημάτων καθημερινότητας.

 2. Τη θεώρηση του γνήσιου υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

 1. Tην εποπτεία και συντονισμό των θεμάτων Παιδείας.

 2. Τη θεώρηση του γνήσιου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων. Επίσης ορίζεται ως αναπληρωτής του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου η κωλύματος.

Η διάρκεια εκτέλεσης των νέων αρμοδιοτήτων ορίζεται από τις 16 Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr