«Ορισμός υπαλλήλων ως χρηστών για τις αναρτήσεις της Υπηρεσίας τους στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

26-03-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
ΓΑΛΑΤΣΙ  20/02/2015
Αριθ. Πρωτ.    5079
 
          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
:
Διαχείρισης Ανθρωπίνου
Δυναμικού
ΓΡΑΦΕΙΟ
:
 
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
Ν. Ρηγάκου
Τηλέφωνο
:
213-2055.325
 
ΘΕΜΑ : «Ορισμός υπαλλήλων ως χρηστών για τις αναρτήσεις της Υπηρεσίας τους στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1.Τις παρ. δ΄ και θ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
2. Την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18808/27-06-2014 απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου, προς τροποποίησής της.
4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 2026/21-8-2013/β΄).
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Τον ορισμό των κατωτέρω υπαλλήλων ως Χρηστών του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (με προσωπικό κωδικό για αναρτήσεις) στη Δ/νση-Τμήμα που υπηρετούν:
 
Τακτική υπάλληλος
Χριστοδούλου Αικατερίνη- Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Αναπληρωτής : Λιάρος Σταύρος
Τακτική υπάλληλος
Θεοχαροπούλου Σοφία- Τμήμα Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος
Αναπληρωτής : Χάντζου Ευανθία
Τακτικός υπάλληλος
Δημουλέας Παναγιώτης – Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων 
Αναπληρωτής : Κατερινιού Αφροδίτη
Τακτικός υπάλληλος
Σταυρίδης Ανδρέας – Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Οργάνωσης
Αναπληρωτής : Χρυσάφης Θωμάς
Τακτική υπάλληλος
Νούτση Σπυριδούλα- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Αναπληρωτής : Δρακούλη Αντωνία
Τακτική υπάλληλος
Καλαμά Βαρσάμω – Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
Αναπληρωτής : Βασιλείου Φίλιππος
Τακτική υπάλληλος
Νομικού Αικατερίνη- Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών
Αναπληρωτής : Καραδοσίδου Μαγδαληνή
Τακτική υπάλληλος
Κακκαβά Ζαχάρω – Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών
Αναπληρωτής : Νισυραίος Ανάργυρος
Τακτική υπάλληλος
Αλιφιεράκη Αγγελική- Τμήμα Ταμείου
Αναπληρωτής : Δημητροκάλη Ιωάννα
Τακτική υπάλληλος
Τσιπολίτη Όλγα- Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων
Αναπληρωτής : Δεμελή Αριστέα
Τακτική υπάλληλος
Σκλάβου Ρόζα-Μαρία – Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Μέριμνας & Ανάπτυξης
Αναπληρωτής : Νανούρη Αικατερίνη
 
Κεντρική Διαχειρίστρια στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» παραμένει η:
Πανδρούλα Γεωργία-Τερψιθέα – Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου
 κλπ.
Αναπληρωτής: Παρασκευά Παναγιώτα – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
 
 
            Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
 
 
                                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 Μαρκόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr