Ορίστηκε Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ο κ. Μελισσουργός Γερμάνος

02-09-2014 Ενημέρωση
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ 1-9-2014
Αριθ. Πρωτ.  : 36073
Βαθμός προτ/τας
 
             
                                                                                                                                            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                 
                                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
:
 
Ταχ. Δ/νση
:
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τηλέφωνο
:
210. 2143.436
FAX
:
210. 2143.367
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
 
           Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.         Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7.6.2010)
2.         Του άρθρου 88 & 89 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006)
3.         Του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/2012)
4.         Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τρεις (3) με αντιμισθία.
5.         Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 2026/21-8-2013 τ.Β΄.)
Ορίζω το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Μελισσουργό Γερμάνο του Σωτηρίου ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και του μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :
Α/        1)         Την εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και ειδικότερα των τεχνικών έργων του Δήμου, την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων και εκ παραλλήλου, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
            2)         Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
Β/        Ορίζω αυτόν αναπληρωτή Δημάρχου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
            Ο ανωτέρω θα λαμβάνει αντιμισθία.
            Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 1 Σεπτεμβρίου 2014 και λήγει 28 Φεβρουαρίου 2017, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
 
 
Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr