Ορίστηκε Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ο κ. Οικονόμου Ιωάννης

06-09-2016 Ενημέρωση

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

ΓΑΛΑΤΣΙ     2  /  9  /  2016

Αριθ. Πρωτ.    :    26569          

Βαθμός προτ/τας

 

             

                                                                                                                                            

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                 

                                                                          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ

:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

:

 

Ταχ. Δ/νση

:

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

111.46

Πληροφορίες

:

 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Τηλέφωνο

:

213. 2055.436

FAX

:

213. 2055.367

 

ΑΠΟΦΑΣH

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.         Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  Α΄/87/7.6.2010)

2.         Του άρθρου 88 του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ.  Α΄114/2006)

3.         Του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ.  Α΄40/2012)

4.         Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν  πέντε (5) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τρεις  (3) με αντιμισθία.

5.         Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ.   2449/13-11-2015 τ. Β΄.)

6.         Την με αριθ. πρωτ. : 26558/2-9-2016 αίτηση παραίτησης του κ.Δερεδίνη Βασιλείου από την ιδιότητα του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου.

Ορίζω το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Οικονόμου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και του μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου:

1)         Την εποπτεία, και το συντονισμό των πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας .

2)         Την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των πάσης φύσεως  εσόδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από τις δαπάνες κατασκευής αγωγών αποχέτευσης κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων.

3)         Την υπογραφή των, υπό  του Τμήματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πάσης φύσεως εκδιδομένων εγγράφων και βεβαιώσεων καθώς και την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων και ενταλμάτων πάσης φύσεως του Δήμου.

4)         Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και βεβαιωτικών σημειωμάτων.  

5)         Την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων Διοικητικής εκτέλεσης, κοινοποιήσεις εγγράφων στον Ο.Α.Ε.Δ., ανανεώσεις συμβάσεων, απολύσεις κ .λ. π.

6)         Την θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

            Ο ανωτέρω θα λαμβάνει αντιμισθία.

            Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 2 Σεπτεμβρίου 2016 και λήγει 1 Σεπτεμβρίου 2017, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

   

 

Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς

 

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr