Ορίστηκε Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η Δημοτική Σύμβουλος Πετρούλα Παπαγεωργίου

14-09-2020 Ενημέρωση

ΑΔΑ: ΨΛΘΝΩ9Λ-5Υ2

ΓΑΛΑΤΣΙ  11  /   9 / 2020

Αριθ. Πρωτ.      : 19166

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7.6.2010) , όπως αντικαταστάθηκε από την § 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018  (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι & από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄134).
  2. Του άρθρου 88 του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006) .
  3. Του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/31-7-2017 Α΄.) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/2012).
  4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20-8-2019 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι .
  5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 2449/13-11-2015 τ. Β΄.).

 

Ορίζω τη Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του Λουκά, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και της μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :

1)        Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας εκτός του Τμήματος Πρασίνου, καθώς και την υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.

2)       Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

3)         Σε περίπτωση κωλύματος της Αντιδημάρχου οι αρμοδιότητες που της μεταβιβάζω με την παρούσα θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή άλλο Αντιδήμαρχο που θα ορίζω.

4)        Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί πριν τη λήξη της θητείας της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 11 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει 10 Σεπτεμβρίου 2021, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και στην Διαύγεια.

 

Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr