Ορίστηκε Αντιδήμαρχος Πρασίνου ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Αμοργιανός

14-09-2020 Ενημέρωση

ΑΔΑ: 6ΥΨΠΩ9Λ-4ΟΛ

ΓΑΛΑΤΣΙ   11 /   9 / 2020

Αριθ. Πρωτ.      : 19175

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7.6.2010) , όπως αντικαταστάθηκε από την § 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018  (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι & από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄134).
  2. Του άρθρου 88 του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006) .
  3. Του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/31-7-2017 Α΄.) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/2012).
  4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20-8-2019 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι .
  5. Του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019  (Φ.Ε.Κ. 204/16-12-2019 τ.Α΄.)
  6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 2449/13-11-2015 τ. Β΄.).

 

Ορίζω τον Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Πέτρου, ως  ΑΜΙΣΘΟ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και του μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :

4)        Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιδημάρχου οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάζω με την παρούσα θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή άλλο Αντιδήμαρχο που θα ορίζω.

5)         Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί πριν τη λήξη της θητείας του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

 

Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 11 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει 10 Σεπτεμβρίου 2021, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στην Διαύγεια.

 

Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

Αντιδήμαρχος Πρασίνου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr