Ορίστηκε Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρασίνου ο Δημοτικός Σύμβουλος Γερμάνος Μελισσουργός

13-09-2017 Ενημέρωση
ΑΔΑ: Ω891Ω9Λ-ΑΜΓ
ΓΑΛΑΤΣΙ 13 / 9 / 2017
Αριθ. Πρωτ.  : 31174
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                 
                                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
:
 
Ταχ. Δ/νση
:
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τηλέφωνο
:
210. 2143.436
FAX
:
210. 2143.367
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.         Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/7.6.2010)
2.         Του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/2006)
3.         Του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/31-7-2017 Α΄.) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 3  του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 40/2012)
4.         Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι .
5.         Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 2449/13-11-2015  τ. Β΄.)
Ορίζω τον Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Μελισσουργό Γερμάνο του Σωτηρίου ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και του μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :
            1)          Την εποπτεία , έλεγχο και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και ειδικότερα των τεχνικών έργων του Δήμου, την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων και εκ παραλλήλου, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
            2)         Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
            Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 13 Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει 12 Σεπτεμβρίου  2018, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr