Ορίστηκε Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ο Κωνσταντίνος Μπάστας

14-09-2020 Ενημέρωση

ΑΔΑ: ΩΥ1ΖΩ9Λ-ΚΚ9

ΓΑΛΑΤΣΙ  11  –  9  -2020

Αριθ. Πρωτ.      19177

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.  Α΄ 87/7.6.2010)
  2. Του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ.  Α΄ 114/2006)
  3. Toν ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου (Φ.Ε.Κ. 2449/13-11-2015 τ.Β΄.)
  4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως εμφανίζονται σήμερα.

Αποφασίζουμε

Μεταβιβάζω στον κ. ΜΠΑΣΤΑ ΚΩΝ/ΝΟ του Νικολάου  ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο   τις ακόλουθες αρμοδιότητες από 11 Σεπτεμβρίου 2020 έως 10 Σεπτεμβρίου 2021.           Την εποπτεία, συντονισμό και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Γραφείου Επικοινωνίας και  Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου, Διεθνών Σχέσεων και Ενημέρωσης Δημοτών του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις, Τμήματα, Νομικά Πρόσωπα & Ιστοσελίδα του Δήμου .

 

  Ο  Δήμαρχος

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γραφείου Τύπου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr