Ορθή επανάληψη για την κλήρωση ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών οικονομικής επιτροπής

11-01-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Γαλάτσι, 11.01.2016
Αρ.Πρωτ.  483
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(Ορθή επανάληψη)
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των παρακάτω αναφερόμενων Επιτροπών.
Γνωστοποιούμε ότι η Γραμματεία Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων την 14-01-2016 ώρα 10:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές:
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
1.    Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών – Παρακολούθησης Πά­σης Φύσεως Προμηθειών, Διαγωνισμών & Απ’ ευθείας Αναθέσεων Πλην Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Μηχανολογικού εξοπλισμού – Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών – Ελαστικών – Ανταλλακτικών – & Πάσης φύσεως υλικών έργων και κήπων.
2.    Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών – Παρακολούθησης Προ­μηθειών Διαγωνισμών & Απ’ Ευθείας Αναθέσεων Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ – Λογισμικά) κλπ.
3.    Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών – Παρακολούθησης Προμη­θει­ών Διαγωνισμών & Απ’ Ευθείας Αναθέσεων Φωτοτυπικά, Ηλεκτρολογικό Υλικό κλπ.
4.    Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών – Παρακολούθησης Προ­μη­θει­ών Διαγωνισμών & Απ’ Ευθείας Αναθέσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού (κάδοι απορ/των – Αυτ/τα – Μηχαν/τα), (Kαυσίμων – Ελαιολιπαντικών – Ανταλλακτικών αυτ/των, Ελαστικών).
5.    Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών – Παρακολούθησης Προ­μηθειών Διαγωνισμών & Απ’ Ευθείας Αναθέσεων (Δένδρα, θάμνοι – σπόροι κλπ. υλικά καθώς και πάσης φύσης υλικών τεχνικών έργων).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
6.    Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών – Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και απ’ ευθείας Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών και Εργασιών του Π.Δ. 28/1980.
 
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου.
 
 
                                                Με εντολή Δημάρχου
                                               Η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
                                                ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr