Παραμένει Αντιδήμαρχος Μορφωτικού Κέντρου και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Δήμος

08-01-2014 Ενημέρωση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ

:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση

:

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

111.46

Πληροφορίες

:

 Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ

Τηλέφωνο

:

2132055303 – 359

FAX

:

2102918510

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

 

      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 59  του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010)

2. Του άρθρου 88,89 του Ν.  3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/2006)

3. Του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ Α΄40/2012)

    Σύμφωνα με τις οποίες για το Δήμο μας ορίστηκαν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τρείς (3) με αντιμισθία.

Ορίζω το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Δήμο Κωνσταντίνο του Παναγιώτη  ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και του μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :

Α. 1) Την εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας       του μορφωτικού κέντρου πολιτών Γαλατσίου, της ενισχυτικής διδασκαλίας και του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων.

      2) Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

Β. Ορίζω αυτόν αναπληρωτή Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας μου ή κωλύματος.

   Ο ανωτέρω δεν θα λαμβάνει αντιμισθία.

   Η παρούσα, η ισχύ της οποίας αρχίζει από 17 Ιανουαρίου 2013 και λήγει 31 Αυγούστου 2014, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

   

 

                                                                                                                                     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

         ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr