Παρατείνεται η θητεία των Αντιδημάρχων Γαλατσίου έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2017

01-09-2017 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
 
ΓΑΛΑΤΣΙ     1 / 9 / 2017
Aριθ. Πρωτ.    :  29747                                                                      
                                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
:
 
Ταχ. Δ/νση
:
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τηλέφωνο
:
213. 2055.436
FAX
:
213. 2055.367
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣH
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.         Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.  Α΄/87/7.6.2010)
2.         Του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ.  Α΄114/2006)
3.         Του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/31-7-2017 Α΄.) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ.  Α΄40/2012)
4.         Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν  πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.  
5.         Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ.   2449/13-11-2015 τ. Β΄.)
6.         Την με αριθ. πρωτ. : 26569/2-9-2017 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου
Παρατείνω τη θητεία του Δημοτικού Συμβούλου του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Οικονόμου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως Αντιδημάρχου του Δήμου Γαλατσίου και του μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου:
1)         Την εποπτεία, και το συντονισμό των πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας .
2)         Την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των πάσης φύσεως εσόδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από τις δαπάνες κατασκευής αγωγών αποχέτευσης κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων.
3)         Την υπογραφή των, υπό του Τμήματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πάσης φύσεως εκδιδομένων εγγράφων και βεβαιώσεων καθώς και την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων και ενταλμάτων πάσης φύσεως του Δήμου.
4)         Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και βεβαιωτικών σημειωμάτων.  
5)         Την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων Διοικητικής εκτέλεσης, κοινοποιήσεις εγγράφων στον Ο.Α.Ε.Δ., ανανεώσεις συμβάσεων, απολύσεις κ .λ. π.
6)         Την θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
            Η παρούσα, η οποία παρατείνεται έως 12 Σεπτεμβρίου 2017, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
   
 
Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                  
 
Γαλάτσι 1/9/2017
Αρ.Πρωτ. 29746
                                                                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
:
 
Ταχ. Δ/νση
:
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τηλέφωνο
:
210. 2143.436
FAX
:
210. 2143.367
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
 
            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.         Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7.6.2010)
2.         Του άρθρου 88 & 89  του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006)
3.         Του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/31-7-2017 Α΄.) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/2012)
4.         Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι .
5.         Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 2449/13-11-2015 τ. Β΄.)
6.         Την με αριθ. πρωτ.: 26565/2-9-2016 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου
Παρατείνω τη θητεία της Δημοτικής Συμβούλου του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Ζήκου Αγγελικής-Μαρίας του Γεωργίου ως Αντιδημάρχου του Δήμου Γαλατσίου και της μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :
Α/        1)         Την εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Υπεύθυνος όλων των κοινωνικών & προνοιακών δομών του Δήμου μας, του Τομέα Ισότητας των Φύλων) καθώς και την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
            2)         Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
            Η παρούσα, η οποία παρατείνεται έως 12 Σεπτεμβρίου 2017, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
 
 
Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                 
  
Γαλάτσι 1/9/2017
Αρ. Πρωτ. 29748
                                                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
:
 
Ταχ. Δ/νση
:
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τηλέφωνο
:
210. 2143.436
FAX
:
210. 2143.367
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
 
            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.         Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7.6.2010)
2.         Του άρθρου 88  του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006)
3.         Του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/31-7-2017 Α΄.) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/2012)
4.         Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
5.         Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 2449/13-11-2015 τ. Β΄.)
6.         Την με αριθ. πρωτ.: 26568/2-9-2016 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου
Παρατείνω τη θητεία του Δημοτικού Συμβούλου του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Ροπόδη Παναγιώτη του Νικολάου ως Αντιδημάρχου του Δήμου Γαλατσίου και του μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :
1)         Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας εκτός του Τμήματος Πρασίνου, καθώς και την υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
 2)        Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
            Η παρούσα, η οποία παρατείνεται έως 12 Σεπτεμβρίου 2017, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
 
 
Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                  
 ΓΑΛΑΤΣΙ  1 / 9 / 2017
Αριθ. Πρωτ.  : 29745
                                                                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
:
 
Ταχ. Δ/νση
:
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τηλέφωνο
:
210. 2143. 436
FAX
:
210. 2143. 367
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
 
            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.         Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7.6.2010)
2.         Του άρθρου 88 & 89  του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006)
3.         Του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/31-7-2017 Α΄.) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/2012)
4.         Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
5.         Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 2449/13-11-2015 τ. Β΄.)
6.         Την με αριθ. πρωτ. : 26566/2-9-2017 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου
Παρατείνω τη θητεία της Δημοτικής Συμβούλου του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Δάσκα- Σώμου Μαρίας του Παναγιώτη ως Αντιδημάρχου του Δήμου Γαλατσίου και της μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :
1)                 Την εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς εκτός των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς επίσης και του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας .
2)                 Την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων των ανωτέρω αναφερομένων Τμημάτων, πλην αποφάσεων πολιτογράφησης και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και χρηματικών ενταλμάτων.
3)         Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
            Η παρούσα, η οποία παρατείνεται έως 12 Σεπτεμβρίου 2017, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
 
 
Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr