ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΥΠΟ

11-07-2012 Ενημέρωση
Ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειες ταξί ή μετατροπή υφισταμένης σε άλλο τύπο Εκτύπωση
Η Περιφέρεια Αττικής, όπως έχει υποχρέωση από το νόμο (άρθρο 106 του ν.4070/12), δημοσίευσε πρόσκληση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων ΕΔΧ ή για μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο, να υποβάλουν σχετική αίτηση.
Η προβλεπόμενη από το άρθρο 85 του ν.4070/12 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία – μεταξύ άλλων – θα καθορίζεται και ο αριθμός των νέων αδειών που τυχόν θα χορηγηθούν, θα εκδοθεί σύμφωνα με τον ίδιο νόμο μετά την ολοκλήρωση υποβολής των σχετικών αιτήσεων και την επεξεργασία τους.
Η Περιφέρεια Αττικής θεωρεί, όμως, σκόπιμο να ενημερώσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία απόκτησης νέας άδειας ΕΔΧ ή μετατροπής υφιστάμενης σε άλλο τύπο, ότι από τον επιτρεπόμενο αριθμό αδειών ανά έδρα, όπως προκύπτει από την επεξεργασία του μαθηματικού τύπου Α= [(Π+Πν)/1000]* Σi, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 85 του ν.4070/12 και των προβλεπομένων από την ίδια διάταξη στοιχείων (μόνιμος πληθυσμός της έδρας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή-σύνολο διανυκτερεύσεων στην έδρα κατά τα τρία τελευταία έτη-το οποίο είναι διαθέσιμο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία-δια τον αριθμό 1095) και τον αριθμό των σήμερα υφιστάμενων αδειών ανά έδρα, δεν θεωρείται πιθανή η χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ(Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για την ενιαία έδρα της ηπειρωτικής περιοχής της Περιφέρειας Αττικής ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός (Α) οχημάτων ΕΔΧ που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο είναι 11.525 περίπου και ο αριθμός των σήμερα κυκλοφορούντων είναι 13.772).
Η διευκρίνιση αυτή κρίνεται αναγκαία, καθώς η αίτηση για απόκτηση νέας άδειας πρέπει να συνοδεύεται και από εγγυητική επιστολή, ύψους 5.000 ευρώ.
Πιθανότητα χορήγησης νέων αδειών θα υπάρξει μόνο για τα οχήματα ΕΙΔΜΙΣΘ (ειδικής μίσθωσης – 7θέσια & 9θέσια), για τα οποία προβλέπεται να τεθούν σε κυκλοφορία στην Περιφέρεια Αττικής περίπου 100 νέες άδειες αυτοκινήτων ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, εκ των οποίων 30 θα είναι ειδικά διασκευασμένα, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Σύμφωνα με το νόμο, από τον αριθμό αυτό των 100 νέων αδειών θα χορηγηθούν στους ενδιαφερομένους, μετά από κλήρωση, όσες απομείνουν, αφού ολοκληρωθεί η μετατροπή ήδη υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ σε άδειες ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ, μετά από αίτημα των ιδιοκτητών τους.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής (δείτε την πρόσκληση), καθώς και στη Διαύγεια:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia_attikis/ada/Β41Β7Λ7-ΘΒΠ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr