Περίληψη διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Λ. ΒΕΪΚΟΥ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ, ΑΠΟ ΟΔΟ Λ. ΚΟΚΚΟΥ ΕΩΣ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ»

22-06-2018 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

 

 

 

 

 

 

Γαλάτσι, 10-05-2018

Αριθ. Πρωτ.:  11856

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

 

1.  Ο Δήμος Γαλατσίου, προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Λ. ΒΕΪΚΟΥ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ, ΑΠΟ ΟΔΟ Λ. ΚΟΚΚΟΥ ΕΩΣ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ», Προϋπολογισμού :  846.774,19 € + ΦΠΑ 24% = 1.050.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

              Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ:          237.706,75 €

              Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:                            177.851,00 €

              Γ. ΠΡΑΣΙΝΟ:                                                                            30.115,08 €

              Δ. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:                                                        178.331,00 €

2.      Tαξινόμηση έργου κατά CPV: {45262640-9}, Κωδικός NUTS: EL303 (Κεντρικός Τομέας Αθηνών)

3.      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου http://www.www.galatsi.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται από: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γαλατσίου, τηλ.: 2132055406,  fax: 2132055344.

4.      Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται, την 3η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 6η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

5.      Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά)

6.      Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12)  ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 

7.      Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 1η τάξη και άνω, για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 τάξη και άνω, για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

8.      Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η   κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.935,00 ευρώ και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των ΕΝΝΕΑ (9) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 παρ3 & άρθρο 72 παρ 1α του  Ν.  4412/2016). 

9.      Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής ΚΑΕ: 9781.01.024,

10.    Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν.4412/2016- άρθρα 98 και 162) είναι  η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ η οποία και θα εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας

11.    Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 11-05-2018  (ΑΔΑΜ: 18PROC003078114)

12.    Αύξων Αριθμός Συστήματος του εν λόγω έργου: 71819

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr