ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2015

25-05-2015 Ενημέρωση
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΛΠΡΩ9Λ-Ι08
 
ΓΑΛΑΤΣΙ     20 / 5 / 2015
 
   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 16418
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2015
 
 
 
            Ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γεώργιος Μαρκόπουλος προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή δηλαδή την προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στον Προϋπολογισμό της μελέτης, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2015» – Αριθμός Μελέτης: 3/2015, Προϋπολογισμού δαπάνης: Διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (229.997,70)εκ των οποίων έχει ψηφισθεί πίστωση 200.000,00€ για το τρέχον έτος.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών: 1-6-2015 και ώρα: 08:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 8-6-2015 και ώρα: 17:00μ.μ.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού των εργασιών χωρίς το Φ.Π.Α ήτοι 3.739,80€.
Ο Διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του δήμου στη διεύθυνση: www.galatsi.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο στο Τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γαλατσίου (Πληρ. Σ. Δουλουμπάκα, Τηλ. 213 2055382), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ολόκληρη η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων: www.eprocurement.gov.gr.
           
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr