ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ)»

08-09-2017 Ενημέρωση
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
 
 
 
 
ΓΑΛΑΤΣΙ,       28 /  8 / 2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  29249
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
 
 
1) Ο Δήμος Γαλατσίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ)», Αριθμός Μελέτης: 37/2016, με προϋπολογισμό 125.000,00€(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) χρηματοδοτούμενο από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
 
2) Το έργο συνίσταται από την κατηγορία Οδοποιίαςμε προϋπολογισμό εργασιών73.805,50 .
 
3)Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το N. 4412/2016.
 
4) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  26/09/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10:00 π.μ. σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4412/2016.
 
5) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών:
α.             Εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 100.806,45 €. προ ΦΠΑ.
β.             Προερχόμενα από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.
γ.             Προερχόμενα από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
δ.             Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
ε.             Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
ζ.             Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
 
6) Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α για το ποσό των 125.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 
7) Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.017,00, και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. τουλάχιστον έως τις 25-04-2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
 
8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους), με καταβολή των εξόδων αναπαραγωγής τους που ανέρχεται στο ποσό των 15,00 €, καθώς και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και μέχρι και την 21/09/2017, ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη είναι επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.www.galatsi.gov.gr, πλην του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2055348 & fax 213 2055344 (κ. Λυμπέρης θεόδ.).
 
9) Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
 
 
 
Γαλάτσι     28  / 8 / 2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr