ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ»

05-11-2014 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΨΘ5ΘΩ9Λ-ΗΒΡ
 
ΓΑΛΑΤΣΙ    24   / 10   / 2014
 
        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 43401 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 
 
 
          1) Ο Δήμαρχος Γαλατσίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου»- Αριθμός Μελέτης: 7/2010, με προϋπολογισμό 300.000,00 €.
 
2) Το έργο ανήκει στις κατηγορίες,Οικοδομικών εργασιώνμε προϋπολογισμό 127.149,95 € (δαπάνη εργασιών , ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),  Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών με προϋπολογισμό 71.287,67 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και Πρασίνου με προϋπολογισμό 41.922,24 € (δαπάνη εργασιών , ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
 
3) Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β
 
            4) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/11/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι : επί μέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές του Τιμολογίου μελέτης– άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 και 6 του Ν 3669/08.
 
5)Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί :
 
      Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και στην Α1 τάξη και άνωγια έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά και στην Α1 τάξη και άνωγια έργα κατηγορίας Πράσινου. 
 
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
 
B.   Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
     Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
     Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
 
6)  Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ειδικός Φορέας 072, ΚΑΕ 9779.01.159), για το ποσό των 300.000,00€.
 
7) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό (άρθρο 157 του Ν.4281/2014), απαιτείται κατάθεση «εγγύησης συμμετοχής», που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης άξιας της σύμβασης (προϋπολογισμός) εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ  (4.878,00 ΕΥΡΩ).
 
8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη , Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου με καταβολή των εξόδων αναπαραγωγής τους που ανέρχεται στο ποσό των 15 € και μέχρι και την 20/11/2014, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες 7:30 π.μ έως 14:45 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-2143409 και 210-2143406, ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ 210-2143344, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ζωίδου Ασπασία.
 
9) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική  Επιτροπή.
 
 
 ΓΑΛΑΤΣΙ    24 / 10 / 2014
Ο Δήμαρχος
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr