Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

05-08-2015 Ενημέρωση
ΑΔΑ:Β5Σ1ΟΛΥΜ-Ν2Κ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
NOMOΣ      ΑΤΤΙΚΗΣ                         
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ KAI ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ                         
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ –                 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ                                         
 
 
 
 Γαλάτσι: 29/7/2015
Αριθ. Πρωτ.:935 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου»
 
 
Έχοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
-Τις διατάξεις του αρθ. 72 του Ν.3852/2010.
-Τις διατάξεις του αρθ. 192 του Ν.3463/2006.
-Την υπ. αριθμ: 217/2014 (ΑΔΑ: 7ΘΗ6ΟΛΥΜ-ΓΡΩ) απόφαση του Δ.Σ με την όποια εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των 1ου , 2ου και 4ου Στεκιών Νεολαίας.
-Την υπ. αριθ. 90/2015 (ΑΔΑ: 6ΡΟΠΟΛΥΜ-ΞΘ8) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές α) διενέργειας της δημοπρασίας και β) εκτίμησης των ακινήτων.
-Την υπ. Αριθμ 144/2015 (ΑΔΑ: 66ΚΖΟΛΥΜ-Ι71) απόφαση του Δ.Σ, περί καθορισμού των όρων της Δημοπρασίας.
 
 
Προκηρύσσει
 
 
Δημόσιο φανερό προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των 1ου , 2ου και 4ου Στεκιών Νεολαίας, αναλυτικά ως εξής:
 
 
Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στα όρια του Δήμου Γαλατσίου.
Το προσφερόμενο ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των Στεκιών Νεολαίας του ΝΠΔΔ του Δήμου Γαλατσίου, πρέπει να έχει ευχερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση, με ράμπα κατάλληλων προδιαγραφών, ή να επιδέχεται βελτίωση με την κατασκευή νέας ράμπας, να είναι ελάχιστης συνολικής επιφάνειας 623,00 τ.μ. και μέγιστης 647,00 τ.μ. εκτεινόμενη σε ένα επίπεδο (ισόγειο) ή κατανεμημένη σε διαδοχικούς ορόφους (με προσαύξηση των επιφανειών που θα καταλαμβάνουν οι χώροι υγιεινής-κοινού και ΑΜεΑ).
 
 
Β. Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
 
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο στάδια ως εξής:
 
Α΄ ΣΤΑΔΙΟ
 
Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, (τα έγγραφα που περιγράφονται στην παρ. 6 των ανωτέρω προδιαγραφών), στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ μέχρι την 24η Αυγούστου 2015 στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή που έχει ορισθεί σύμφωνα με την 90/2015 απόφαση Δ.Σ. περιπτ. 5 (εκτίμησης ακινήτων προς μίσθωση) η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών στην οποία καθορίζει και το τίμημα/τ.μ της εκκίνησης της φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας.
Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
 
Β΄ ΣΤΑΔΙΟ
 
Διενέργεια δημοπρασίας
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.
 
 
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και οι αναλυτικοί όροι της μίσθωσης περιγράφονται στην προκήρυξη η οποία διατίθεται από το γραφείο του ΝΠΔΔ τηλ. 213-2055372 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
 
 
       Ο Πρόεδρος    
 
                         
                                                                                                                                                                                           ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr