ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

16-11-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
 
Γαλάτσι, 06-11-2015
Αριθμ. Πρωτ.:  36177
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 
            1) Ο Δήμαρχος Γαλατσίου προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής – έτος 2015, αρ. μελέτης 10/2015, προϋπολογισμού πενηνταέξι χιλιάδων Ευρώ (56.000,00 €).
2) Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών Υδραυλικά, με προϋπολογισμό 45.230,03 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα).
3) Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β .
            4) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-11-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του Τιμολογίου μελέτης– άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 και 6 του Ν 3669/08.
5)Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί :
Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου Νομαρχιακά μητρώα, Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικά.
Β) προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκόσμιου Εμπορίου ( Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π
Γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια ( ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο
Δ) κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α,β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία ) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
6) Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠΕΣΔΑ.
7) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη , Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου με καταβολή των εξόδων αναπαραγωγής τους που ανέρχεται στο ποσό των 15,00 € και μέχρι και την 19-11-2015 ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213.20.55.406, fax 213.20.55.344, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Θωμάς Χρυσάφης.
8) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική  Επιτροπή.
 
 Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr