ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

15-03-2013 Ενημέρωση

                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

– ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

     

 
 
 
 
 
Γαλάτσι 14/3/2013
Αριθ. Πρωτ.: 168
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

                Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου έχοντας υπόψη τοΝ. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,το Ν. 3463/06 (Νέου Δημοτικού Κώδικα) άρθρα 192 και 201 περί εκμίσθωσης ακινήτων των Δήμων και των Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται σε αυτούς ανακοινώνει ότι προτίθεται να εκμισθώσει για το χρονικό διάστημα από 1/5/2013 μέχρι 30/9/2018 το Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο CINE ΓΑΛΑΤΣΙ μαζί με το κυλικείο και τον εξοπλισμό του (Μηχανήματα προβολής – 36 τραπέζια) συνολικού εμβαδού 700 τ.μ. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται α) 25.000,00 € ως ετήσιο μίσθωμα με αναπροσαρμογή στην τελική τιμή προσφοράς 5% μετά τον πρώτο χρόνο, που θα καταβάλλεται στον Πολιτιστικό και αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.

β) ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσοστό 23% επί των καθαρών (δηλαδή μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου)  εισπράξεων για δέκα χιλιάδες (10.000) εισιτήρια του κινηματογράφου, τα οποία θα εισπραχθούν ανεξάρτητα από τον αριθμό εισιτηρίων που θα εκδοθούν την συγκεκριμένη περίοδο και αφορά την τιμή γενικής εισόδου, σε ακέραιες ποσοστιαίες μονάδες που θα καταβάλλεται στον Πολιτιστικό και αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.

Τα εισιτήρια πάνω από το όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) δεν θα υπόκεινται σε ποσοστό. Ο τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας είναι φανερός και προφορικός.

            Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 5.000,00 €.

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της επιτροπής εκμίσθωσης κινητών ή ακινήτων πραγμάτων του Πολιτιστικού και αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου και ώρα 12,00 το μεσημέρι.

            Οι δαπάνες δημοσίευσης σύμφωνα με το νόμο βαρύνουν τον ανάδοχο.

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Πολιτιστικού και αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 210.2143317 και 210.2143356.

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος

 
 

                                                                        ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr