ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

25-05-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
Γαλάτσι, 15-05-2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Αριθ. Πρωτ.:15885
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Ατλιδάκης
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2102143311, 2102143370
 
ΦΑΞ: 2102143315
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY
για την επιλογή Αναδόχου για την:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ») ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Αριθ. Προκήρυξης: 15701/15-05-2015
Ημερομηνία αποστολής
στο Τεύχος Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
την 15-05-2015 με ID2015 – 064677
Συνολικού προϋπολογισμού (μαζί με τον Φ.Π.Α.) 259.081,05 €
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό (Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»), προϋπολογισμού 259.081,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ μεταξύ των διαγωνιζόμενων προϊόντων, τα οποία πρέπει να πληρούν απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση επτακοσίων τριάντα επτά (737) νέων φωτιστικών σωμάτων λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης, που διαθέτουν ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης και λειτουργίας (ballast) με δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας (των λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης) που θεωρείται αναγκαία για την εξοικονόμηση ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό του Δήμου Γαλατσίου (σε επιλεγμένες περιοχές) και την βελτίωση της αποδοτικότητας των φωτιστικών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα­τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.


Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα, από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 24/06/2015 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ. /Β΄/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τις προμή­θειες του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακή­ρυξης σχε­τικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπο­λογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. (210.635,00 € × 2% = 4.212,70 €).
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα καθώς και οι λοιπές κρατήσεις βαρύ­νουν τον τελικό μειοδότη.
Ο χρόνος παράδοσης και πλήρους εγκατάστασης του εξοπλισμού ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και των παραρτημάτων της σε έντυπη μορφή δωρεάν, από τα Γραφεία του Δήμου (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών) στη διεύθυνση, οδός Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ. 11146, καθημερινά 9:00 – 14:00, τηλ. 2102143370, 2102143311 & φαξ 2102143315 και η παραλαβή του γίνεται είτε δια των ιδίων, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), η οποία θα προσκομίσει την σχετική εξουσιοδότηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη μέχρι την προ­ηγούμενη της ημερομηνίας εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των προσφο­ρών.
Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρο­νικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.
Αρμόδιος υπάλληλος προς τούτο είναι ο κ. Ατλιδάκης Παύλος στα ως άνω τη­λέφωνα και φαξ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της δια­κήρυξης του διαγωνισμού.
 
                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                   
 
                                                            ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr