ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 2017 – 18» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

17-07-2017 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
Γαλάτσι, 12-7-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Αριθ. Πρωτ.: 24904
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 2017 – 18»
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 30.000,00 €
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό (Πρόχειρο) Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφο­ρές, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 2017-18», Αριθμός Μελέτης: 7/2017, Προϋπολογισμού δαπάνης: τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), εκ των οποίων έχει ψηφιστεί πίστωση οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (8.750,00 €) για το Οικ. Έτος 2017, το δε υπόλοιπο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (21.250,00 €)θα διατεθεί από τους προϋ­πολο­γισμούς των επόμενων ετών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 222/2017από­φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 τ. Α΄/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Οι προσφορές για τον παρόντα διαγωνισμό θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους), έως τις 27 Ιουλίου 2017 (27-7-2017), ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της κατα­ληκ­τι­κής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσφορά. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή και για τον σκοπό αυτό, όσοι καταθέσουν προσφορά, θα ειδοποιηθούν προς τούτο εγκαίρως και προσηκόντως, προκειμένου να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα και την αξιολόγηση αυτών.
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον οικονο­μικότερη προσφο­ρά με βάση το προσφερόμενο συνολικό ποσό που θα προκύψει από την αφαίρεση των δοθέντων από τους υποψηφίους ποσοστών έκπτωσης επί της προϋπολο­γισ­θείσας δαπάνης τόσο των ανατιθέ­με­νων εργασιών όσο και των ανταλλακτικών.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, του ΤΕΥΔ και της Μελέτης θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): www.eprocurement.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.www.galatsi.gov.gr. Όσον αφορά το ΤΕΥΔ, προς διευκόλυνση συμπλήρωσής του από τους υποψηφίους, θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.www.galatsi.gov.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Πληροφορίες: κ. Δημουλέας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Τηλέφωνο 2102143315, email: promithies@galatsi.gr) και για τεχνικά θέματα στο Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Πληροφορίες: κ. Αρβανίτης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Τηλέφωνο 2102143345).
 
                                                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
                                                                                                             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr