Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης του δήμου για το έτος 2011

16-03-2011 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Γαλάτσι 16/3./2011
   ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                    Αρ. Πρωτ.  7860                  
       
                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                             
             ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
                                           
   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  20.000,00 €
 
      Ο Δημάρχος Γαλατσίου
       Έχοντας υπόψη :
 
        1.   Το Ν 3463/06 Νέος   Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας
        2.   Το Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης
        2.   Την   Υπ. Απόφαση 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ
        3.   Το άρθρο 158 του Ν. 3463/06 (Περί υποχρεωτικών δαπανών)
        4.    Το Π.Δ. 118/07
 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
      Εγκρίνεται :
      Η  εκτέλεση της προμήθειας Γραφικής ύλης  Όλων των Υπηρεσιών
      του  Δήμου (Δημαρχιακό Μέγαρο , Κ.Ε.Π. , Κοινωνική Υπηρεσία κ.λ.π)   
      έτους 2011
      με διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού
      και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
      Η  κατάσταση των προς προμήθεια ειδών , όπως αναφαίρονται σε
      αυτήν που έχει συντάξει το τμήμα Προμηθειών και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
      μέρος της Απόφασης καθώς και της διακήρυξης .
 
      Ενδεικτικός Προϋπολογισμός δαπάνης 20.000,00 €
      Κ.Α.   10/6612/0001
      Οικ..Έτος 2011
                                                                                    Ο
                                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  
                                                                   ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΤΣΙΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Γαλάτσι   16-3-2011
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αρ. Πρωτ.  7862
     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦ.:ΠΑΥΛΟΣ ΑΤΛΙΔΑΚΗΣ           
ΤΗΛ. :210-2143370
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- Κ.Ε.Π. – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ETΟΥΣ 2011
 
 
 
            Ο Δήμαρχος Γαλατσίου προκηρύσσει Πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την Χαμηλότερη τιμή γιά Προμήθεια Γραφικής Ύλης για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου για το έτος 2011.
 
Eνδεικτικού προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 20.000,00 €
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Αρμόδιας  Επιτροπής την  28η  του μηνός Μαρτίου  του έτους 2011  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00
 
Αυτοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό παρακαλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Δήμο μέχρι την 28-3-2011 και ώρα 11.00 , οπότε η Αρμόδια   Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των προσφορών .
 
 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 5%     ορίζεται σε 1.000,00€
 
Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή ολόκληρης της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
 
 
 
                                                                      Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
 
 
 
                                                                      ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΤΣΙΡΟΣ
   
 
 

 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr